Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-17/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 23 kwietnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-17/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 kwietnia 2009 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 23 kwietnia 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje: 

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 23 kwietnia 2009 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXXVIII/398/09 udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XXXVIII/399/09 zmieniającą uchwałę Nr XLVI/580/02 Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów Referat Spraw Obywatelskich
XXXVIII/400/09 utworzenia odrębnego obwodu głosowania w domu pomocy społecznej Referat Spraw Obywatelskich
XXXVIII/401/09 sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa

i Gospodarki Nieruchomościami

XXXVIII/402/09 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żabnica Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XXXVIII/403/09 przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej  w obrębie ewidencyjnym Wirów Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XXXVIII/404/09 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Gryfino od Skarbu Państwa – Agencji Nieruchomości Rolnych, nieruchomości gruntowych położonych  w obrębach ewidencyjnych Gardno i nr 5 m. Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XXXVIII/405/09 nabycia przez Gminę Gryfino od Polskich Kolei Państwowych S.A. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzenin oraz prawa własności urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się na tej nieruchomości Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XXXVIII/406/09 wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Gryfino nieruchomości gruntowych w dzierżawę na czas nieoznaczony Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XXXVIII/407/09 uchylenia uchwały Nr XXVIII/267/08 z dnia 17 lipca 2008 r. Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XXXVIII/408/09 zasad ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach gruntowych nie stanowiących dróg, będących własnością Gminy Gryfino Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XXXVIII/409/09 uchwalenia „Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest dla Gminy Gryfino na lata 2009-2032” Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
XXXVIII/410/09 określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XXXVIII/411/09 zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XXXVIII/412/09 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XXXVIII/413/09 zmiany Uchwały Nr LII/636/06 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 1 czerwca 2006 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Gryfino oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się ustawy – Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacie tych należności Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XXXVIII/414/09 zmiany budżetu Gminy Gryfino na rok 2009 Skarbnik Miasta i Gminy
XXXVIII/415/09 przyznania dotacji na remonty zabytkowych obiektów sakralnych w roku 2009 Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XXXVIII/416/09 udzielenia Gminie Kamień Pomorski dotacji celowej Skarbnik Miasta i Gminy
XXXVIII/417/09 zmiany budżetu Gminy Gryfino   Skarbnik Miasta i Gminy
XXXVIII/418/09 udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu dotacji   Skarbnik Miasta i Gminy
XXXVIII/419/09 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rok   Skarbnik Miasta i Gminy
XXXVIII/420/09 utworzenia i nadania statutu Zespołowi Szkół w Gryfinie Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XXXVIII/421/09 uchwalenia regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009 Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 23 kwietnia 2009 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XXXVIII sesji w dniu 23 kwietnia 2009 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.