Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-21/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-21/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 maja 2009 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102  poz. 1055, Nr 116 poz. 1203: z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie  stanowiącego załącznik do Zarządzenia NR 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami: Nr 0152 – 53/07 z dnia 12 listopada 2007 r.; Nr 0152 – 23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Nr 0152 – 41/08 z dnia 30 czerwca 2008r., Nr 48/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. i Nr 0152-14/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadza się zmiany:

 1. w § 17 w ust. 1 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

  „14) Pełnomocnik do spraw Systemu Zarządzania Jakością”;
   
 2. w części II rozdział 2 po § 33 dodaje się § 33a i § 33b w brzmieniu:

  „ PEŁNOMOCNIK do spraw SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ (Symbol BQ)

  § 33a.
  Do zadań Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością należy  w szczególności:
  1. wdrażanie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami norm PN – EN ISO 9001: 2009;
  2. ustalanie szczegółowych prac związanych z wdrażaniem i utrzymaniem ww. systemu oraz udzielanie Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino bieżących informacji dotyczących postępu prac;
  3. nadzorowanie prac wdrożeniowych Systemu Zarządzania Jakością i czynności mających na celu utrzymanie i doskonalenie skuteczności tego Systemu;
  4. wydawanie poleceń pracownikom w zakresie Systemu Zarządzania Jakością;
  5. reprezentowanie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie w zakresie wdrażania i funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością;
  6. współdziałanie w opracowaniu Polityki Systemu Zarządzania.

  § 33b. Dla sprawnej realizacji zadań, o których mowa w § 33a, powołuje się Koordynatora do spraw Systemu Zarządzania Jakością.”;
   

 3. załącznik do Regulaminu Organizacyjnego zastępuje się załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE
W związku z podjętą decyzją o wdrożeniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001 : 2009, należy powołać Pełnomocnika do spraw Systemu Zarządzania Jakością. Ze względów organizacyjnych wskazanym jest również powołanie koordynatora w celu sprawnej i terminowej realizacji zadań.

Sporządziła:
Krystyna Więch