Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-24/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 maja 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r.

ZARZĄDZENIE  Nr  0152-24/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 maja 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino  w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. 

Na podstawie § 6 ust. 1 i 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 marca 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykorzystywania techniki elektronicznej przy ustalaniu wyników głosowania i wyniku wyborów oraz trybu przekazywania danych z protokołów za pośrednictwem sieci elektronicznego przekazywania danych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. (M.P. Nr 19 poz. 243)  zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 0152 – 20/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 maja 2009 r.  w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie miasta i gminy Gryfino w wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 r. wprowadza się zmiany:

W § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. W przypadku czasowej nieobecności w pracy koordynatora, o którym mowa w ust. 1, jego obowiązki przejmuje Daniel Adamczyk.”;

W § 2 w tabeli:

kolumna „Numer obwodu glosowania”  wiersze: 3, 4  otrzymują brzmienie:

Numer obwodu głosowaniaSiedziba obwodowej komisji wyborczejNazwisko i imię pracownika – operatora
3Szkoła Podstawowa Nr 1
w Gryfinie ul. Łużycka 22
Iwona Głowacka - Krakowiak
4Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2
w Gryfinie ul. Łużycka 91
Alicja Kowalska

b) kolumna „Numer obwodu glosowania”  wiersz 16 otrzymuje brzmienie:

Numer obwodu głosowaniaSiedziba obwodowej komisji wyborczejNazwisko i imię pracownika - operatora

16

Świetlica wiejska w Borzymiu 17Rataj Kinga

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3.  Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza mgr Eugeniusz Kuduk
 

 

Uzasadnienie

Z przyczyn organizacyjnych należy dokonać zmiany:
liczby ustanowionych zastępców koordynatora gminnego;
operatorów wyznaczonych do obsługi  Obwodowych  Komisji Wyborczych  Nr 3, 4 i 16.

Sporządziła:
Krystyna Więch