Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-18/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 maja 2009 w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych Miasta i Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-18/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 maja 2009


w sprawie wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) zarządzam co następuję:

§ 1. W celu właściwego gospodarowania materiałami promującymi Miasto i Gminę Gryfino wprowadzam Regulamin wydawania materiałów promocyjnych Miasta i Gminy Gryfino stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zarządzenie Burmistrza dotyczące wprowadzenia Regulaminu wydawania materiałów promocyjnych Miasta i Gminy Gryfino ma na celu zapewnienie właściwego gospodarowania materiałami promującymi Miasto i Gminę Gryfino. Dystrybucja tych materiałów nastąpi tylko i wyłącznie dla organizatorów projektów, mających szczególne znaczenie dla promocji Miasta i Gminy Gryfino.

Sporządził:
Leszek Ludwiniak