Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-16/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 24 kwietnia 2009 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0152-16/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 24 kwietnia 2009 roku


w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 roku Nr 227 poz. 1655 ze zmianami) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 roku, zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu przygotowania i przeprowadzenia zamówień publicznych we wszystkich trybach dopuszczonych ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, w zakresie zadań Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych powołuje Komisję Przetargową w składzie:

  1. Krystian Kosiński,
  2. Iwona Szymańska – Ciepłucha,
  3. Małgorzata Kida,
  4. Agnieszka Buszta,
  5. Aneta Sadowska.

§ 2. Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, a przypadku jego nieobecności Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino, we wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, skierowanym do kierownika zamawiającego proponuje, spośród osób, o których mowa w § 1, osoby, które wezmą udział w pracach komisji w konkretnym postępowaniu ze wskazaniem funkcji, jaką będą w niej pełnić.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 0152-14/06 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 20 kwietnia 2006 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Finansowo – Księgowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością przeprowadzania zamówień publicznych dotyczących zadań prowadzonych przez Wydział Podatków i Opłat Lokalnych należy powołać Komisję Przetargową w tym wydziale w składzie:

  1. Krystian Kosiński
  2. Iwona Szymańska – Ciepłucha
  3. Małgorzata Kida
  4. Agnieszka Buszta
  5. Aneta Sadowska.

Przygotował:
Krystian Kosiński