Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152- 54/09 z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie powołania komisji dla dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji aktowej niearchiwalnej zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0152- 54/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 grudnia 2009 r.


w sprawie powołania komisji dla dokonania oceny i wydzielenia dokumentacji aktowej niearchiwalnej zdeponowanej w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 167 poz. 1375) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (ze zmianami) zarządzam, co następuje:

 § 1.

 1. Powołuje się komisję w składzie:
  1. Beata Pluskota  - przewodnicząca komisji, Naczelnik Wydziału Organizacyjnego;
  2. Krystyna Więch - członek komisji, główny specjalista - prowadząca archiwum zakładowe;
  3. Krystian Kosiński - członek komisji, Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych;
  4. Milena Świeboda - członek komisji, Naczelnik Wydziału Finansowo – Księgowego;
  5. Teresa Drążek - członek komisji, Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami;
  6. Ewa Kubiak - członek komisji, Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.
 2. Zadaniem komisji jest:
  1. dokonanie oceny dokumentacji niearchiwalnej aktowej, kwalifikującej się do brakowania po upływie okresu jej przechowania określonym w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych oraz sporządzenie spisu tej dokumentacji;
  2. obligatoryjne uwzględnienie oceny przydatności dokumentacji aktowej dokonanej przez naczelnika/kierownika danej komórki organizacyjnej.
 3. Z przeprowadzonych czynności komisja sporządza protokół, którego integralną część stanowi spis dokumentacji aktowej niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia.

§ 2. Komisja ulega rozwiązaniu po wykonaniu zadania i uzyskaniu zgody na brakowanie wydanej przez Archiwum Państwowe w Szczecinie.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Realizując dyspozycję zawartą w § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r.  w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. z 2002r. Nr 167 poz. 1375 ze zm.) oraz potrzebą dokonania brakowania dokumentacji aktowej, dla której upłynął okres przechowywania w archiwum zakładowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie - koniecznym jest powołanie komisji dla dokonania oceny i wydzielenia tej dokumentacji.
W związku z powyższym, naczelnicy/kierownicy komórek organizacyjnych otrzymali wydruki ( każdy – wg właściwości merytorycznej) dokumentacji kwalifikującej się do zniszczenia - w celu weryfikacji (oceny).

Sporządziła:
Krystyna Więch