Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-34/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał przyjętych na XLI sesji Rady Miejskiej w dniu 9 lipca 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-34/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 13 lipca 2009 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał przyjętych na XLI sesji Rady Miejskiej w dniu 9 lipca 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLI sesji w dniu 9 lipca 2009 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLI/442/09w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/401/09 z dnia 23 kwietnia 2009 r.Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLI/443/09w sprawie przeznaczenia do dzierżawy na okres 20 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego na opłatę odstępnego części działki nr 163 o pow. 432 m2, położonej w obrębie nr 2 m. GryfinoWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLI/444/09w sprawie oddania w użyczenie na okres do dnia 30.06.2010 r. lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie przy ul. Nadodrzańskiej nr 1 z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutowąWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLI/445/09w sprawie oddania w użyczenie na okres do dnia 30.06.2010 r. lokalu użytkowego, położonego w Gryfinie przy ul. Nadodrzańskiej nr 1 z przeznaczeniem na cele związane z działalnością statutowąWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLI/446/09w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/319/08 z dnia 6 listopada 2008 r.Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLI/447/09w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 m. GryfinoWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLI/448/09w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Gryfino, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 1 m. GryfinoWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLI/449/09w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2009 w miejscowości DołgieWydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XLI/450/09w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rokSkarbnik Miasta i Gminy
XLI/451/09w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/352/08 z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2009 rokBiuro Obsługi Rady i Burmistrza

 
§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Z up. Burmistrza Z-ca Burmistrza

Eugeniusz KudukUzasadnienie

Na XLI sesji Rady Miejskiej w dniu 9 lipca 2009 r. zostały podjęte uchwały wymienione w treści zarządzenia, w związku z tym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za realizację podjętych uchwał.