Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-58/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji z posiadanych bloczków mandatów karnych.

ZARZĄDZENIE NR 0152-58/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 grudnia 2009 r.


w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji z posiadanych bloczków mandatów karnych.

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 06 marca 2007r.  w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 0152-53/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 listopada 2007r., zarządzeniem Nr 0152-23/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 kwietnia 2008 r., zarządzeniem Nr 0152-41/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 czerwca 2008r., zarządzeniem Nr 0152-48/08 z dnia 22 sierpnia 2008r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji z posiadanych bloczków mandatowych w formie spisu z natury wg. stanu na dzień 31.12.2009 r.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję w następującym składzie:

  1. Maria Waszczyk - przewodniczący Komisji
  2. Stanisław Szydłowski - członek Komisji
  3. Jacenty Skwarzyński - członek Komisji

§ 3. Rozpoczęcie inwentaryzacji ustalam na dzień 31 grudnia 2009 r., a zakończenie na dzień 10 stycznia 2009 r.

§ 4. Osoby powołane do Komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującą Instrukcją Inwentaryzacyjną przeprowadzenie inwentaryzacji.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

W związku z pismem FB.4 MJ.0717/266/09 z dnia 03 grudnia 2009 r. Wydziału Finansów i Budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie należy przeprowadzić roczną inwentaryzację z wykorzystania posiadanych bloczków mandatów karnych.
Druki inwentaryzacyjne należy przekazać do Wydziału Finansów i Budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie do dnia 15 stycznia 2009r.
W  związku z powyższym, niezbędne jest powołanie Komisji.