Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-14/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 kwietnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 0152-14/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 kwietnia 2009 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102  poz. 1055, Nr 116 poz. 1203: z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 111 i Nr 223) oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia NR 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (ze zmianami wprowadzonymi  zarządzeniami: Nr 0152 – 53/07 z dnia 12 listopada 2007 r.; Nr 0152 – 23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Nr 0152 – 41/08 z dnia 30 czerwca 2008r. i Nr 48/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r.) wprowadza się zmiany:

  1. w § 13 w ust.3 uchyla się pkt 9;
  2. w § 17 w ust. 1 dodaje się pkt 12 i 13 w brzmieniu:
    „ 12) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie,
    13) Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie”.;
  3. załącznik do Regulaminu Organizacyjnego zastępuje się załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Zastępcy Burmistrza (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2009 r.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Z dniem 1 kwietnia 2009 r. został utworzony zakład budżetowy Centrum Wodne „Laguna” w Gryfinie. Jest to kolejny zakład budżetowy Gminy Gryfino. W związku z powyższym należy zmodyfikować podległość służbową dyrektorów jednostek organizacyjnych i zakładów budżetowych Gminy Gryfino stosunku do kierownictwa Urzędu Miasta.

Sporządziła:
Krystyna Więch