Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-46/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 października 2009r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 195/206/02 Zarządu Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 października 2002 r. w sprawie przyjętych zasad inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE NR 0152-46/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 października 2009r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr 195/206/02 Zarządu Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 października 2002 r. w sprawie przyjętych zasad inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino.

Na podstawie: Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz.694, z późn. zmianami); Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U.Nr 142, poz.1020, z późn. zmianami) - zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 195/206/02 Zarządu Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 października 2002 r. w sprawie przyjętych zasad inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino § 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„ § 1. Określa się zasady przeprowadzania inwentaryzacji dla:

 1. Jednostek budżetowych:
  1. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie
  2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
  3. Ośrodek Wypoczynku i Rekreacji w Gryfinie
  4. Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie
  5. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie
  6. Zespół Szkół w Gryfinie
  7. Zespół Szkół w Gardnie
  8. Zespół Szkół w Chwarstnicy
  9. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie
  10. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie
  11. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryfinie
  12. Szkoła Podstawowa w Radziszewie
  13. Szkoła Podstawowa w Żabnicy
  14. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Gryfinie
 2. Zakładów budżetowych:
  1. Przedszkole Nr 1 w Gryfinie
  2. Przedszkole Nr 2 w Gryfinie
  3. Przedszkole Nr 3 w Gryfinie
  4. Przedszkole Nr 4 w Gryfinie
  5. Przedszkole Nr 5 w Gryfinie
  6. Centrum Wodne Laguna w Gryfinie
 3. Instytucji kultury:
  1. Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie
  2. Biblioteka Publiczna w Gryfinie

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom jednostek organizacyjnych, zakładów budżetowych i instytucji kultury Gminy Gryfino.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr 195/206/02 Zarządu Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 października 2002 r. w sprawie przyjętych zasad inwentaryzacji w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino jest konieczna ze względu na zmiany organizacyjne w strukturze Gminy Gryfino – nowe jednostki organizacyjne, zmiany nazw jednostek, itp. oraz zmiany aktów prawnych regulujących zasady inwentaryzacji.