Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-30/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0152-30/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 26 czerwca 2009 r.


w sprawie wprowadzenia Regulaminu szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.


Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 233, poz. 1458) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Nr 0152-42/05 z dnia 30 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia do stosowania "Systemu zatrudniania pracowników na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie".

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Z-ca Burmistrza

Eugeniusz Kuduk
Uzasadnienie

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 233, poz. 1458) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), kierownik jednostki w drodze zarządzenia określa szczegółowy sposób przeprowadzania służby przygotowawczej oraz organizowania egzaminu kończącego tę służbę. Biorąc pod uwagę powyższe niezbędnym jest wprowadzenie regulaminu.


Sporządziła:
Beata Pluskota
Anna Jasek