Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-12/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Dostawę upominków promujących Gminę Gryfino”

ZARZĄDZENIE Nr 0152-12/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 kwietnia 2009 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  zamówienia publicznego na: „Dostawę upominków promujących Gminę Gryfino”

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, zm. 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220,  poz. 1420, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 227, poz. 1505) oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 0152-53/07 z dnia 12 listopada 2007 r., Zarządzeniem Nr 0152-23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Zarządzeniem  Nr 0152-41/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., Zarządzeniem Nr 0152-48/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przygotowania, przeprowadzenia zamówienia publicznego  i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę upominków promujących Gminę Gryfino” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Angelika Szulc - przewodniczący komisji, sekretarz komisji
  2. Tomasz Pękalski - członek komisji
  3. Małgorzata Wasiluk - członek komisji
  4. Leszek Ludwiniak - członek komisji.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

W celu przygotowania, przeprowadzenia zamówienia publicznego i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę upominków promujących Gminę Gryfino” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Angelika Szulc - przewodniczący komisji, sekretarz komisji
  2. Tomasz Pękalski - członek komisji
  3. Małgorzata Wasiluk - członek komisji
  4. Leszek Ludwiniak - członek komisji.

Przygotowała:
Angelika Szulc

Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino

mgr Beata Kryszkowska