Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-25/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 4 czerwca 2009 r. W sprawie ustalenia wytycznych nadawania nazw ulicom i placom w mieście i gminie Gryfino.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-25/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 4 czerwca 2009 r.


W sprawie ustalenia wytycznych nadawania nazw ulicom i placom w mieście i gminie Gryfino.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102  poz. 1055, Nr 116 poz. 1203: z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 111, Nr 223 poz. 1458 i z 2009 r. Nr 52 poz. 420) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie  stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1.

 1. Ustalam wytyczne nadawania nazw ulicom i placom w mieście i gminie Gryfino, które stanowią załącznik do zarządzenia.
 2. Wytyczne nadawania nazw ulicom i placom w mieście i gminie Gryfino mają zastosowanie także w przypadku zmiany nazwy.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie na okres 1 miesiąca.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Do dnia 30.03.2001 r., w obrocie prawnym funkcjonowało Zarządzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 28 czerwca 1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości.
W związku z tym, że do dnia dzisiejszego, nie zostały wydane nowe przepisy regulujące kwestię ww. procedur, należy wydać niniejsze zarządzenie celem ich ujednolicenia.

Sporządziła
Teresa Drążek

 

Załącznik
do Zarządzenia Nr 0152- 25 /09
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 4 czerwca 2009 r.

Wytyczne nadawania nazw ulicom i placom w mieście i gminie Gryfino.

 1. Nazwy nadawane są:
  1. ulicom, przez które rozumie się również, drogi w  granicach danej miejscowości, pasy komunikacyjne w obrębie osiedli mieszkaniowych, mosty, ciągi piesze i pieszojezdne,
  2. placom, przez które rozumie się również ronda uliczne.
  3. parkom, przez które rozumie się również skwery.
 2. Każda ulica w danej miejscowości powinna posiadać nazwę.
 3. Nazwa ulicy/placu nie może przekraczać 30 znaków komputerowych.
 4. Wnioski w sprawach nadania nazw ulicom i placom mogą być zgłaszane przez:
  1. organy jednostek samorządu terytorialnego,
  2. mieszkańców danej miejscowości,
  3. instytucje i organizacje mające siedzibę na terenie Gminy Gryfino.
 5. Wniosek winien zawierać:
  1. propozycję nazwy,
  2. wskazanie ulicy/placu lub parku do nazwania wraz ze szkicem sytuacyjnym,
  3. uzasadnienie,
  4. w wypadku wniosku w sprawie nadania nazwy drodze prywatnej, wymagana jest pisemna zgoda właściciela bądź wszystkich jej współwłaścicieli.
 6. Przy ustalaniu nazw ulic, placów i parków należy uwzględnić:
  1. istniejące nazwy obiektów,
  2. położenie ulicy i jej charakter topograficzny lub funkcje historyczno-gospodarczą, oraz charakter najbliższej okolicy,
  3. cechy charakterystyczne dla danej ulicy (placu),
  4. charakter lub funkcję głównego obiektu przy ulicy lub w danym rejonie,
  5. jednolity charakter nazewnictwa ulic w danym rejonie miejscowości.
 7. Nie należy nadawać nazw:
  1. już zastosowanych jako nazwy innych ulic, ani też nazw o podobnym znaczeniu, pisowni lub brzmieniu wyrazów występujących w istniejących nazwach ulic,
  2. zawierających w sobie elementy i skojarzenia o ujemnym znaczeniu.
 8. Należy unikać nadawania nazw pochodzących od nazwisk osób żyjących.
 9. Nowe nazwy pochodzące od nazwisk nie powinny być nadane wcześniej niż po upływie 5 lat od daty śmierci upamiętnianej osoby
 10. Nazwy ulic i placów podawane są według zasad pisowni polskiej. W szczególności:
  1. nazwy posiadające formę przymiotnikową zapisuje się w pierwszym przypadku,
  2. nazwy pochodzące od imion i nazwisk określonych osób zapisuje się w drugim przypadku podając na pierwszym miejscu imię. Przy nazwisku lub nazwie dwuczłonowej między wyrazami umieszcza się myślnik,
  3. nazwy pochodzące od rzeczowników nie posiadające formy przymiotnikowej, zapisuje się w drugim przypadku,
  4. nazwy pochodzące od wyrazów oraz imion i nazwisk niepolskich powinny zachować oryginalną pisownię, o ile są pisane alfabetem łacińskim. W innym przypadku winny być zapisane według pisowni polskiej z zachowaniem właściwego brzmienia fonetycznego.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania nazwy ulicy/placach terenach wiejskich wymaga zasięgnięcia opinii właściwej terytorialnie Rady Sołeckiej.