Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-62/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-62/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 grudnia 2009 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie.

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami: Nr 0152 – 53/07 z dnia 12 listopada 2007 r.; Nr 0152 – 23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Nr 0152 – 41/08 z dnia  30 czerwca 2008r., Nr 48/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r., Nr 0152-14/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r., Nr 21/09 z dnia 14 maja 2009r. i Nr 31/09 z dnia 30 czerwca 2009 r.) zarządzam,  co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadza się zmiany:

 1. w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

  „3. nadzór merytoryczny nad działalnością niżej wymienionych jednostek organizacyjnych gminy:
  1. Zakładu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół,
  2. przedszkoli,
  3. szkół podstawowych,
  4. zespołów szkół,
  5. Zespołu Szkół Ogólnokształcących,
  6. Młodzieżowego Ośrodka Sportowego,
  7. Gryfińskiego Domu Kultury,
  8. Biblioteki Publicznej,
  9. Ośrodka Pomocy Społecznej (w tym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)”;
    
 2. w § 29 ust. 14 otrzymuje brzmienie:

  „14) prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem właścicielskim nad spółkami komunalnymi gminy oraz dokumentacji związanej z członkostwem gminy w związkach międzygminnych, stowarzyszeniach i innych podmiotach prawem przewidzianych”;
   
 3. § 36 otrzymuje brzmienie:

  „§ 36. Do zadań Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki należy w szczególności:
  1. prowadzenie, w zakresie nie zastrzeżonym dla innych podmiotów, zadań własnych gminy w zakresie: kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, turystyki, kultury fizycznej (w tym obsługa Gryfińskiej Rady Sportu), współpracy z organizacjami społecznymi w zakresie zadań wydziału,
  2. prowadzenie spraw związanych z edukacją publiczną, w szczególności zadań leżących  w kompetencjach organów samorządu gminnego, jako organu prowadzącego szkoły i placówki  oświatowe, w tym: weryfikacja i kontrola arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych,
  3. koordynowanie działań związanych z przyjmowaniem dzieci do przedszkoli,
  4. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych,
  5. prowadzenie postępowań związanych z nadaniem stopnia awansu nauczyciela mianowanego,
  6. przygotowywanie projektu regulaminu wynagradzania nauczycieli,
  7. współpraca z jednostkami pomocniczymi gminy,
  8. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zezwoleń na organizację imprez masowych,
  9. współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym przygotowanie oraz realizacja rocznych programów współpracy w zakresie zadań realizowanych przez wydział,
  10. prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem organizacjom pozarządowym realizację zadań  własnych gminy wraz z przyznaniem na ten cel dotacji celowej, w tym przeprowadzanie konkursów ofert, a także kontrola realizacji zadań – w zakresie zadań wykonywanych przez wydział,
  11. koordynowanie działalności związanej z zagospodarowaniem turystyczno- wypoczynkowym oraz gospodarką terenami, obiektami oraz urządzeniami sportowymi  i rekreacyjnymi”,
    
 4. § 37 a otrzymuje brzmienie:

  „Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należy w szczególności:
  1.  realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
  2. realizacja zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej; sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetu gminy oraz innych wymaganych sprawozdań,
  3. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
  4. koordynacja prac społecznie użytecznych w tym współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy, rozliczanie osób wykonujących te prace,
  5. wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców w tym:
   1. realizacja programu - Profilaktyka Zdrowotna Strategii Rozwiązywania Problemów,
   2. przeprowadzenie konkursów ofert na realizację zadań zleconych gminie a przekazanych do prowadzenia stowarzyszeniom,
   3. inicjowanie akcji profilaktyki zdrowotnej mieszkańców,
   4. finansowanie rehabilitacji dzieci z rzadkimi schorzeniami zdrowotnymi,
   5. prowadzenie spraw w zakresie edukacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnych  w ramach programu „Uczeń na wsi”,
   6. współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i innymi instytucjami, organizacjami,
  6. współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym przygotowanie oraz realizacja rocznych programów współpracy w zakresie zadań realizowanych przez wydział,
  7. prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem organizacjom pozarządowym realizację zadań  własnych gminy wraz z przyznaniem na ten cel dotacji celowej, w tym przeprowadzanie konkursów ofert, a także kontrola realizacji zadań – w zakresie zadań wykonywanych przez wydział.”,
    
 5. w § 38 po pkt 16 dodaje się punkty 17, 18 i 19 w brzmieniu:

  „17) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i odpowiedzialności cywilnej gminy,
  18) przygotowywanie corocznego planu zamówień publicznych,
  19) sporządzanie rocznych sprawozdań o udzieleniu zamówień publicznych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych”;
   
 6. załącznik do Regulaminu Organizacyjnego zastępuje się załącznikiem  do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy oraz naczelnikom/kierownikom komórek organizacyjnych, o których mowa w zarządzeniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 roku.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z utworzeniem w 2008 r. nowej komórki organizacyjnej – Wydziału Spraw Społecznych - należy przekazać z Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki część zadań o charakterze problematyki społecznej do nowo utworzonego Wydziału.
Uzupełnienia, uszczegółowienia wymagały także zadania przypisane Biuru Obsługi Rady  i Burmistrza oraz Wydziałowi Organizacyjnemu.

Sporządziła:
Krystyna Więch