Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-13/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 14 kwietnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-13/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 14 kwietnia  2009 r.


w sprawie powołania Zespołu do opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia

Na podstawie art. 17 ust.5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z póź. zm.), §3 pkt.8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U.Nr 96, poz.850) oraz wytycznych Starosty Gryfińskiego z dnia 24 marca 2009 r.  w sprawie opracowania powiatowego i gminnych planów ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia, zarządzam co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia prawidłowego wykonania zadań w zakresie ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia, powołuję Zespół do opracowania planu ewakuacji.

§ 2. W skład Zespołu powołuję:

  1. Kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego – Jacenty Skwarzyński – Przewodniczący
  2. Inspektor – Ryszard Zając – członek
  3. Podinspektor – Henryk Nowakowski – członek

§ 3. Odpowiedzialnym za wykonanie planu ewakuacji I i II stopnia czynię Pana Jacentego Skwarzyńskiego – termin wykonania planu do 15.07.2009 r.
Odpowiedzialnym za wykonanie planu ewakuacji III stopnia czynię Pana Ryszarda Zająca – termin wykonania planu do 15.07.2009 r.
Odpowiedzialnym za wykonanie części graficznej czynię Pana Henryka Nowakowskiego – termin wykonania do 15.08. 2009 r.
Za wykonanie całego planu odpowiada kierownik Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Jacenty Skwarzyński.

§ 4. Zasady opracowania planu ewakuacji określają Wytyczne Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie opracowania gminnego planu ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt  i mienia, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Ewakuacja jest jednym z podstawowych działań mających na celu ochronę życia i zdrowia ludzi, zwierząt oraz ratowanie mienia, w tym zabytków oraz ważnej dokumentacji, w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju zagrożeń. Zadania w zakresie przygotowania i przeprowadzania ewakuacji oraz przedsięwzięć z nią związanych (np. zapewnienie warunków do przetrwania ewakuowanej ludności, zabezpieczenie ewakuowanego mienia) realizowane są przez wiele podmiotów, których kompetencje określone są w wielu aktach prawnych. Celem opracowania planu ewakuacji jest ujednolicenie przedsięwzięć koordynacyjnych podejmowanych przez zobowiązane podmioty.

Sporządził:
Jacenty Skwarzyński