Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152-49/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLV sesji w dniu 12 listopada 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-49/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 18 listopada 2009 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XLV sesji w dniu 12 listopada 2009 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 12 listopada 2009 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XLV/479/09zaopiniowania powołania obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Jeziora Wełtyńskie” do sieci Natura 2000Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  i Ochrony Środowiska/

Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji

XLV/480/09określenia wymiaru dopłat ściekowych stosowanych przy wykonywaniu usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz określenia wymiaru modernizacyjnych dopłat środowiskowych do budowy mikrooczyszczalni przydomowych lub przebudowy i remontu zbiorników bezodpływowychWydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  i Ochrony Środowiska/

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  w Gryfinie

XLV/481/09udzielenia pomocy finansowej Powiatowi GryfińskiemuSkarbnik Miasta i Gminy/

Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

XLV/482/09kierunków działania Burmistrza Miasta i Gminy GryfinoWydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XLV/483/09zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rokSkarbnik Miasta i Gminy
XLV/484/09uchylenia uchwały Nr XXXIV/343/08 z dnia 19 grudnia 2008 r.Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XLV/485/09obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2010Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
XLV/486/09określenia dziennej stawki opłaty targowej oraz zasad jej ustalania i poboruWydział Podatków i Opłat Lokalnych
XLV/487/09zmiany Uchwały Nr XXVII/372/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w Gminie GryfinoWydział Podatków i Opłat Lokalnych
XLV/488/09zwolnień z podatków: od nieruchomości, od środków transportowych oraz rolnegoWydział Podatków i Opłat Lokalnych
XLV/489/09określenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy GryfinoWydział Podatków i Opłat Lokalnych
XLV/490/09zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rokSkarbnik Miasta i Gminy
XLV/491/09zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rokSkarbnik Miasta i Gminy
XLV/492/09zmiany uchwały nr XXXV/367/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie
XLV/493/09zawarcia porozumienia w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia – budowy Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej dostępu do aplikacji
i e-usług
Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XLV/494/09przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy GryfinoWydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XLV/495/09zmiany uchwały Nr XVI/144/07 Rady Miejskiej
w Gryfinie z dnia 29 listopada 2007 r.
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XLV/496/09wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk piłkarskich położonych w miejscowościach wiejskichWydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XLV/497/09uchwalenia Programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XLV/498/09rozpatrzenia wniosku sołectwa Bartkowo dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w roku 2010Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XLV/499/09rozpatrzenia wniosku sołectwa Wirów w sprawie wykorzystania środków funduszu sołeckiego w roku 2010Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XLV/500/09rozpatrzenia wniosku sołectwa Krajnik dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w roku 2010Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XLV/501/09rozpatrzenia wniosku sołectwa Żórawie dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w roku 2010Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
XLV/502/09górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gryfino
Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej  i Ochrony Środowiska/

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych  w Gryfinie

XLV/503/09upoważnienia do przyjęcia do realizacji i złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji w Aglomeracji Gryfino”Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XLV/504/09zmiany planu Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rokSkarbnik Miasta i Gminy
XLV/505/09zmian budżetu Gminy Gryfino na 2009 rokSkarbnik Miasta i Gminy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 12 listopada 2009 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza  Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Eugeniusz Kuduk

 

UZASADNIENIE

Na XLV sesji w dniu 12 listopada 2009 r. zostały przyjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie odpowiedzialnych za ich realizację.