Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-26/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0152-31/04 w sprawie powołania Komisji dla dokonania przeglądu placów zabaw na terenie miasta i gminy Gryfino.

ZARZĄDZENIE  Nr 0152-26/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 9 czerwca 2009 r.


w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0152-31/04 w sprawie  powołania Komisji dla dokonania przeglądu placów zabaw na terenie miasta i gminy Gryfino.

Na podstawie art.33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz § 7 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXI/385/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2001r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ( Dz.Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 21, poz. 439 ze zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1. Uchyla się Zarządzenie Nr 0152-31/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Komisji dla dokonania przeglądu placów zabaw na terenie miasta i gminy Gryfino.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino (BW).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Uchylenie Zarządzenia Nr 0152-31/04 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 sierpnia 2004 roku w sprawie powołania Komisji dla dokonania przeglądu placów zabaw na terenie miasta i gminy Gryfino spowodowane jest przeniesieniem realizacji ww. zadania do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.  Zmiana powyższa polega w szczególności na tym, iż za bieżącą konserwację, naprawy i nadzór techniczny elementów zabawowych odpowiada od początku 2009 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie. Na to zadanie zostały zaplanowane środki finansowe w budżecie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie.

sporządził:
Daniel Cieślak