Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0152- 56/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009

ZARZĄDZENIE NR 0152- 56/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 grudnia 2009 r.


w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009


Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego zarządzeniami: Nr 0152-53/07 z dnia 12 listopada 2007 r., Nr 0152-23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Nr 0152-41/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., Nr 0152-48/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r., Nr 0152-14/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r., Nr 0152-21/09 z dnia 14 maja 2009 r., Nr 0152-31/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu sprawdzenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie powołuje się Zespół Auditorów Wewnętrznych w składzie:

 1. Daniel Adamczyk – inspektor w Wydziale Organizacyjnym;
 2. Justyna Satanowska – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich;
 3. Renata Kuryło – inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich;
 4. Milena Świeboda – Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego;
 5. Sylwia Skrzyniarz – inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym;
 6. Małgorzata Dzierbicka – inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym;
 7. Iwona Głowacka-Krakowiak – inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym;
 8. Krystian Kosiński – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych;
 9. Iwona Szymańska – Ciepłucha – inspektor w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych;
 10. Małgorzata Kida – inspektor w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych;
 11. Janina Major - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska;
 12. Mariusz Tarka – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska;
 13. Alicja Kowalska – Kierownik Biura Obsługi Rady i Burmistrza;
 14. Małgorzata Bielecka – inspektor w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza;
 15. Teresa Drążek – Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami;
 16. Krystyna Lamperska – Zastępca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami;
 17. Piotr Romanicz – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
 18. Grzegorz Jastrowicz – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
 19. Izabela Szczepańska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych;
 20. Izabela Buckowska – inspektor w Wydziale Spraw Społecznych;
 21. Anna Myśko – Audytor Wewnętrzny;
 22. Jerzy Herwart – inspektor w Kontroli Wewnętrznej;
 23. Ewa Sznajder – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;
 24. Aneta Raciborska – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
 25. Joanna Ekiert – inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji;
 26. Dorota Koleda - inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji;
 27. Roman Rataj – Komendant Straży Miejskiej.

§ 2. Zadaniem Zespołu Auditorów Wewnętrznych będzie przeprowadzanie auditów wewnętrznych w komórkach organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie objętych Systemem Zarządzania Jakością, zgodnie z zakresem odpowiedzialności, uprawnień i obowiązków.

§ 3. Program auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością ustala Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 4. Koordynatorem prac Zespołu Auditorów Wewnętrznych jest Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 5. W celu realizacji niniejszego zarządzenia zobowiązuję naczelników / kierowników komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie do ścisłej współpracy z Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz umożliwienie członkom Zespołu Auditorów Wewnętrznych wykonywanie zadań niezbędnych do przeprowadzania auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością.

§ 6. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat
 



UZASADNIENIE

W celu sprawdzenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie należy powołać Zespół Auditorów Wewnętrznych.
Proponuję powołać w skład Zespołu niżej wymienione osoby:
1) Daniel Adamczyk – inspektor w Wydziale Organizacyjnym;
2) Justyna Satanowska – Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich;
3) Renata Kuryło – inspektor w Referacie Spraw Obywatelskich;
4) Milena Świeboda – Naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego;
5) Sylwia Skrzyniarz – inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym;
6) Małgorzata Dzierbicka – inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym;
7) Iwona Głowacka-Krakowiak – inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym;
8) Krystian Kosiński – Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych;
9) Iwona Szymańska – Ciepłucha – inspektor w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych;
10) Małgorzata Kida – inspektor w Wydziale Podatków i Opłat Lokalnych;
11) Janina Major - Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska;
12) Mariusz Tarka – Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska;
13) Alicja Kowalska – Kierownik Biura Obsługi Rady i Burmistrza;
14) Małgorzata Bielecka – inspektor w Biurze Obsługi Rady i Burmistrza;
15) Teresa Drążek – Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami;
16) Krystyna Lamperska – Zastępca Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami;
17) Piotr Romanicz – Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
18) Grzegorz Jastrowicz – Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
19) Izabela Szczepańska – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych;
20) Izabela Buckowska – inspektor w Wydziale Spraw Społecznych;
21) Anna Myśko – Audytor Wewnętrzny;
22) Jerzy Herwart – inspektor w Kontroli Wewnętrznej;
23) Ewa Sznajder – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;
24) Aneta Raciborska – Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;
25) Joanna Ekiert – inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji;
26) Dorota Koleda - inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji;
27) Roman Rataj – Komendant Straży Miejskiej.

Przygotowała:
Angelika Szulc – Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością