Rok 2009 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 0152-9/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego na: „Dostawę paliw płynnych”

ZARZĄDZENIE Nr 0152-9/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 11 marca 2009 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia  zamówienia publicznego na: „Dostawę paliw płynnych”

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, zm. 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220,  poz. 1420, z 2009 r. Nr 19, poz. 101) oraz § 10 ust. 16 Regulaminu Organizacyjnego stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, zmienionego Zarządzeniem Nr 0152-53/07 z dnia 12 listopada 2007 r., Zarządzeniem Nr 0152-23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Zarządzeniem Nr 0152-41/08 z dnia 30 czerwca 2008 r., Zarządzeniem Nr 0152-48/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r. zarządzam co następuje:

§ 1. W celu przygotowania, przeprowadzenia zamówienia publicznego, oceny ofert  i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę paliw płynnych” powołuję Komisję Przetargową w składzie:

  1. Angelika Szulc – przewodniczący komisji, sekretarz komisji
  2. Jacenty Skwarzyński – członek komisji
  3. Roman Rataj – członek komisji

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

inż. Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku z tym, że w dniu 27 lutego 2009 r., zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zostało unieważnione, po raz drugi, postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę paliw płynnych” (nie wpłynęła żadna oferta), należy przygotować i przeprowadzić ponowne zamówienie publiczne.
W dotychczasowych postępowaniach o udzielenie zamówienie publicznego warunkiem udziału w postępowaniu było zapewnienie przez Wykonawców bezgotówkowej sprzedaży paliw na podstawie magnetycznych kart paliwowych, dysponowanie siecią stacji paliw, w których honorowane są magnetyczne karty paliwowe, czynnych całodobowo, rozmieszczonych równomiernie na terenie całej Polski, a jedna ze stacji miała się znajdować w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.
Proponuję zmienić warunki udziału w postępowaniu, nie przeprowadzać postępowania na tzw. stacje sieciowe tylko dokonać wyboru Wykonawcy stawiając warunek posiadania co najmniej jednej stacji paliw w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zamawiającego.
W celu przygotowania, przeprowadzenia zamówienia publicznego, oceny ofert  i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę paliw płynnych” proponuję powołać Komisję Przetargową w składzie:

  1. Angelika Szulc – przewodniczący komisji, sekretarz komisji
  2. Jacenty Skwarzyński – członek komisji
  3. Roman Rataj – członek komisji

Przygotowała:
Angelika Szulc

 

Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino

mgr Beata Kryszkowska