Regulamin obowiązujący do 30.04.2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-10/10 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 25 marca 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-10/10
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 25 marca 2010 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami: Nr 0152 – 53/07 z dnia 12 listopada 2007 r.; Nr 0152 – 23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Nr 0152 – 41/08 z dnia 30 czerwca 2008r., Nr 48/08  z dnia 22 sierpnia 2008 r., Nr 0152-14/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r., Nr 0152 - 21/09 z dnia 14 maja 2009r., Nr 0152- 31/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. i Nr 0152-62/09 z dnia 30 grudnia 2009r.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadza się zmiany:

1) § 27 otrzymuje brzmienie:
„ § 27.

 1. Audyt Wewnętrzny wykonuje swoje zadania w komórkach organizacyjnych Urzędu  oraz jednostkach organizacyjnych gminy, które nie są zobowiązane do samodzielnego prowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie odrębnych przepisów.
 2. Do zadań Audytu Wewnętrznego należy w szczególności:
  1. sporządzanie planu audytu na rok następny, w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach,
  2. prowadzenie audytu wewnętrznego, w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych gminy, na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego,
  3. prowadzenie audytu wewnętrznego, w komórkach organizacyjnych Urzędu oraz jednostkach organizacyjnych gminy, poza rocznym planem audytu wewnętrznego,  w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na podstawie odrębnych przepisów,
  4. przekazywanie Burmistrzowi oraz kierownikowi jednostki organizacyjnej gminy sprawozdania z przeprowadzonego audytu wewnętrznego,
  5. prowadzenie niezależnej oraz obiektywnej działalności, mającej na celu wspieranie Burmistrza oraz kierownika jednostki organizacyjnej gminy w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej,
  6. wykonywanie czynności doradczych, na podstawie odrębnych przepisów,
  7. przedkładanie Burmistrzowi sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni, w terminach przewidzianych w odrębnych przepisach,
  8. prowadzenie dokumentacji z przeprowadzonych zadań audytowych i akt audytu wewnętrznego, zgodnie z odrębnymi przepisami.”;

2) § 33 otrzymuje brzmienie:
„ § 33.

 1. Straż Miejska jest umundurowaną formacją utworzoną na podstawie Zarządzenia Burmistrza  Nr 3/93 z 24 listopada 1993 r. w sprawie utworzenia Straży Miejskiej w Gryfinie.
 2. Do zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:
  1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
  3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
  4. zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
  5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
  6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
  7. doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia  w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
  8. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  9. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
 3. W związku z realizowanymi zadaniami Straży Miejskiej przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych w przypadku, gdy czynności te są niezbędne do wykonywania zadań oraz w celu:
  1. utrwalania dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia,
  2. przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych,
  3. ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej.
 4. Uprawnienia i obowiązki strażników Straży Miejskiej określa ustawa o strażach  gminnych oraz przepisy szczególne.
 5. Szczegółową strukturę organizacyjną Straży Miejskiej określa Regulamin nadany przez  Burmistrza.”;

3) w § 41:

 1. pkt 8 otrzymuje brzmienie:
  „ 8) prowadzenie ewidencji księgowej należności podatkowych Gminy Gryfino, windykacji tych należności oraz podejmowanie wszelkich działań w celu ich ściągnięcia,
 2. po pkt 14 dodaje się pkt 15, 16 i 17 w brzmieniu:
  „ 15) windykacja należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych Gminy Gryfino,
  16) prowadzenie postępowań w zakresie udzielania pomocy publicznej,
  17)prowadzenie postępowań w zakresie zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.”;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Przesłanką wprowadzenia zmiany w obowiązującym Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie jest przede wszystkim zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego mająca wpływ na zakres zadań merytorycznych komórek organizacyjnych Urzędu.

Sporządziła:
Krystyna Więch