Regulamin obowiązujący do 30.04.2010r.

ZARZĄDZENIE NR 0152-31/09 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

ZARZĄDZENIE NR 0152-31/09
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2009 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie. 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) , § 10 pkt Regulaminu Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia NR 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniami: Nr 0152 – 53/07 z dnia 12 listopada 2007 r.; Nr 0152 – 23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Nr 23.08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., Nr 0152 – 41/08 z dnia 30 czerwca 2008r., Nr 0152 - 48/08 z dnia 22 sierpnia 2008 r., Nr 0152 – 14/09 z dnia 14 kwietnia 2009 r. i Nr 0152 – 21/09 z dnia 14 maja 2009 r.) zarządzam, co następuje:

§1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wprowadza się zmiany:

 1. w § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  „ 2. Burmistrz, na podstawie ustawy o której mowa w ust. 1, może zatrudnić innego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego oraz zatrudnia jego zastępcę”.;
 2. w § 15:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  „ 1. Burmistrz zatrudnia Sekretarza na podstawie umowy o pracę”.,
  b) uchyla się ust. 2;
 3. § 21 otrzymuje brzmienie:
  „§ 21. Do pracowników Urzędu, w zakresie ich praw i obowiązków, mają zastosowanie przepisy regulujące status prawny pracowników samorządowych określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458).”.

§2. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zmiany w ustawie z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U.  z 2004 r. Nr 161 poz. 1688 ze zm.) a także ustawa z dnia 21 listopada 2008r.  o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223 poz. 1458) przyznają burmistrzowi uprawnienie do zatrudnienia kierownika urzędu stanu cywilnego, jego zastępcy oraz sekretarza na podstawie umowy o pracę.
W związku z powyższym koniecznym jest wprowadzenie zmian regulujących te kwestie w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.

Sporządziła:
Krystyna Więch