Regulamin obowiązujący do 30.04.2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-41/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 30 czerwca 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 0152-41/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 30 czerwca 2008 r.
 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102  poz. 1055, Nr 116 poz. 1203: z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz.128,  Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik  do Zarządzenia NR 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, ze zmianami wynikającymi  z zarządzeń: Nr 0152 – 53/07 z dnia 12 listopada 2007 r. i Nr 0152 – 23/08 z dnia 10 kwietnia 2008 r., wprowadza się zmiany:

 1. W części I w rozdziale 3 – Ogólna Organizacja Urzędu w § 17 w ust.3:
  1. pkt 1 otrzymuje brzmienie:
   „1) Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - symbol BWS”
  2. po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
   „ 3) Wydział Spraw Społecznych – symbol BWZ”;
 2. W części II w rozdziale 2 – Szczegółowe zadania i zakres działania komórek organizacyjnych
  w § 36:
  1. wyrazy „ Wydział Edukacji i Spraw Społecznych (Symbol BWS)” zastępuje się wyrazami „Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki (Symbol BWS)”;
  2. uchyla się pkt 14 i 15;
 3. po § 37 dodaje się § 37a w brzmieniu”
  „Wydział Spraw Społecznych
  § 37a. Do zadań Wydziału Spraw Społecznych należy w szczególności:
  1. realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych;
  2. realizacja zadań wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;
  3. sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych o wydatkach na zaliczki alimentacyjne poniesionych ze środków budżetu państwa oraz budżetu gminy oraz innych wymaganych sprawozdań.”;
 4. w § 40 w ust. 2 po pkt 8 dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:
  1. „9) pozyskiwanie środków finansowych z funduszy małych projektów,
  2. „10) koordynacja współpracy krajowej i międzynarodowej oraz rozwijanie kontaktów z organizacjami, instytucjami i osobami z miast partnerskich”. ;
 5. Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego zastępuje się załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Organizacyjnego, Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Kierownikowi Biura Informacji i Promocji.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lipca 2008 r.

 

Burmistrz  Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Zadania w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych i zasiłków alimentacyjnych realizowane dotychczas przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie przejmie z dniem 1 lipca 2008 r. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie. W tym celu tworzy się  odrębną komórkę organizacyjną.

Sporządziła:
Krystyna Więch

Gryfino, dnia 25 czerwca 2008r.

Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino

mgr  Beata Kryszkowska