Regulamin obowiązujący do 30.04.2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 0152-23/08 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W GRYFINIE z dnia 10 kwietnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 0152-23/08
BURMISTRZA MIASTA I GMINY W GRYFINIE
z dnia 10 kwietnia 2008 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy  w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym   (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203: z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącym załącznik do Zarządzenia NR 0152-10/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 6 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, wprowadza się zmiany:

  1. w § 1 w pkt 10 wyrazy „kierownika Gminnego Centrum Reagowania” zastępuje się wyrazami „kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego”;
  2. w § 17 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
    „10) Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego – symbol BZK”;
  3. w § 32 wyrazy:
    1. „Gminne Centrum Reagowania” zastępuje się wyrazami „Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego”;
    2. „Gminny Zespół Reagowania” zastępuje się wyrazami „Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego”.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikowi Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 3. Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje Sekretarz Miasta i Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89 poz. 590) wprowadziła między innymi określenie organów właściwych w sprawach zarządzania kryzysowego i ich zadań. Zgodnie z przepisami ww. ustawy na szczeblu gminy mogą funkcjonować gminne centra zarządzania kryzysowego a organem pomocniczym burmistrza w realizacji przypisanych mu zadań jest gminny zespół zarządzania kryzysowego. Dla zgodności nazwy gminnego zespołu zarządzania kryzysowego z nazwą komórki właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego - należy zmienić dotychczasową nazwę tej komórki tj. Gminnego Centrum Reagowania.

Sporządziła:
Krystyna Więch