Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/239/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/262/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

UCHWAŁA NR XVI/239/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2003 r.
 

 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/262/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 32 ust. 1 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawek wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania nauczycielowi dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (Dz. U. z 2000 r. Nr 39 poz. 455 i Nr 100, poz. 1074, z 2001 r. Nr 52, poz. 544, z 2002 r. Nr 160, poz. 1323 i z 2003 r. Nr 34, poz. 286) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568) uchwala się co następuje:

§ 1. Skreśla się dotychczasową treść § 1 w rozdziale IX Regulaminu wynagradzania nauczycieli, który otrzymuje brzmienie: "Regulamin obowiązuje do dnia 31 stycznia 2004 roku".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy  w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 r do 31 stycznia 2004 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan