Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/230/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIX/633/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, terenu części działki Nr 81/2 oraz części działki Nr 84 w obrębie Radziszewo 1, gmina Gryfino.

UCHWAŁA NR XVI/230/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2003 r.
 

zmieniająca uchwałę Nr XLIX/633/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, terenu części działki Nr 81/2 oraz części działki Nr 84 w obrębie Radziszewo 1, gmina Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) uchwala się, co następuje:

§ 1 Dokonuje się następujących zmian w uchwale Rady Miejskiej Nr XLIX/633/02 w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy , terenu części działki Nr 81/2 oraz części działki Nr 84 w obrębie Radziszewo 1, gmina Gryfino:

  1.  Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:
    "Uchwała Nr XLIX/633/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki Nr 81/2 oraz części działki Nr 84 w obrębie Radziszewo 1, gmina Gryfino";
  2. § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
    "Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki Nr 81/2 oraz części działki Nr 84 w obrębie Radziszewo 1, gmina Gryfino";
  3. § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmować będzie teren części działki Nr 81/2 o powierzchni ok. 0,315 ha oraz części działki Nr 84 stanowiącej drogę, położony w obrębie Radziszewo 1, gmina Gryfino."
  4. W § 1 ust. 4 wyrazy: "zmiany w planie ogólnym" zastępuje się wyrazami: "miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego", "obszaru zmiany" zastępuje się wyrazami "obszaru opracowania";
  5. W § 1 ust. 5 wyrazy "projektowanych zmian" zastępuje się wyrazem "planu".

§ 2 Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

U Z A S A D N I E N I E

do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/633/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, terenu części działki Nr 81/2 oraz części działki Nr 84 w obrębie Radziszewo 1, gmina Gryfino.

Uchwała Nr XLIX/633/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. podjęta została na wniosek z dn. 10.07.2002r Pani Kazimiery Leśniewskiej, zam. Radziszewo, ul. Ogrodowa 25.
Projekt zmiany wnioskodawczyni zobowiązała się wykonać na własny koszt.
Pani Leśniewska w dniu 14.07.2003r działkę sprzedała, nie podejmując realizacji uchwały.
Nowi współwłaściciele działki nr 81/2 w Radziszewie:
Pan Marcin Pelczarski, zam. Kołobrzeg, ul. Budowlana 26B/3,
Pani Ewelina Egreczky, zam. Szczecin, ul. Chłopickiego 7 c,
Pan Ireneusz Kalinowski, zam. Szczecin, ul. Chłopickiego 7 c,
Pani Mariola Pawłowska, zam. Szczecin, ul. Księcia Barnima III 14/9
w dn. 17.11.2003r. wystąpili do tutejszego Urzędu z wnioskiem o umożliwienie im realizacji podjętej uchwały w sprawie zmiany w planie, oświadczając jednocześnie, że przejmują zobowiązania poprzedniego właściciela działki nr 81/2 do sporządzenia projektu zmiany na własny koszt.
Realizacja przedmiotowej uchwały w wersji dotychczasowej byłaby możliwa tylko do 31.12.br., ponieważ zmiana o której mowa w uchwale dotyczy planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, który utraci moc 1 stycznia 2004 r. 
W związku z powyższym w uchwale Nr XLIX/633/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 10 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino, terenu części działki Nr 81/2 oraz części działki Nr 84 w obrębie Radziszewo 1, należy dokonać zmiany polegającej na nadaniu nowego tytułu uchwale, a także zastąpieniu występującego w treści uchwały określenia "zmiana planu ogólnego" określeniem "sporządzenie planu miejscowego".

Projekt uchwały sporządziłaBarbara Szczepaniak.