Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/240/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok.

UCHWAŁA NR XVI/240/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2003 r.
 

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1)  w wysokości 73.117.900 zł z tego:

 1. dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2) 70.914.880 zł w tym:
  - dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów  alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik Nr 3) 360.000 zł
 2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) 2.003.020 zł
 3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 5) 25.000 zł
 4. dochody związane z realizacją zadań z zakresu właściwości gminy  na podstawie porozumień (załącznik Nr 6) 92.000 zł
 5. dochody związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych  w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu  terytorialnego (załącznik Nr 7) 175.000 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości  (załącznik Nr 8) 72.327.600 zł z tego:

 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 9) 69.774.580 zł w tym:
  - wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik Nr 10) 360.000 zł
 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 11) 2.003.020 zł
 3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 12) 25.000 zł
 4. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu właściwości gminy na podstawie porozumień (załącznik Nr 13) 350.000 zł
 5. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
  (załącznik Nr 14) 175.000 zł

§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości 790.300 zł  zostanie przeznaczona na:

 1. spłatę kredytu 790.300 zł

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 790.300 zł z przeznaczeniem na:

 1. spłatę rat kredytu z nadwyżki w wysokości 790.300 zł

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 400.330 zł

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

 1. z budżetu określone w załączniku nr 15a do uchwały
 2. z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w załączniku 15b do uchwały

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy PHARE 2001 określone w załączniku nr 16 do uchwały.

§ 8. Ustala się plany przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych przeznaczone na:

 1. przedszkola w łącznej kwocie 3.000.000 zł

§ 11. Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez organizacje  pozarządowe w zakresie:

 1. Kultury i dziedzictwa narodowego w łącznej kwocie 15.000 zł
 2. Kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 1.450.000 zł

§ 12. Ustala się dotacje dla instytucji kultury przeznaczone dla:

 1. Gryfińskiego Domu Kultury w łącznej kwocie 800.000 zł
 2. Biblioteki Publicznej w Gryfinie w łącznej kwocie 830.000 zł

§ 13. Ustala się dotacje związane z realizacją zadań z zakresu właściwości gminy na podstawie porozumień z przeznaczeniem

 1. na dofinansowanie bieżące zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego  w łącznej kwocie 50.000 zł
 2. na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia  w kwocie 300.000 zł

§ 14. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2004-2005 zgodnie z załącznikiem nr 19.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 5.000.000 zł
 2. samodzielnego zaciągania w ciągu roku budżetowego zobowiązań  oraz spłat zaciągniętych zobowiązań do wysokości 2.000.000 zł
 3. udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 500.000 zł
 4. udzielania pożyczek (związanych z realizacją celów o charakterze publicznym ) do wysokości 200.000 zł
 5. lokowania wolnych środków budżetowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków ujętych kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 17. Uchwala wchodzi w życie z dniem l stycznia 2004 r. i podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan