Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/228/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2003r. w sprawie przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2004 rok.

UCHWAŁA NR XVI/228/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2003r.
 

 w sprawie przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2004 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113  poz.98, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz.717/ i § 3 pkt.1 ust. 2 Regulaminu Rady Miejskiej - uchwała nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino /jednolity tekst z 2003 r. Dz.U. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 47 poz.803/ uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć ramowy plan działań sesyjnych Rady na 2004 rok stanowiący  załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

 
Załącznik
do   Uchwały Nr XVI/28/03
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ SESYJNYCH

Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2004

 

styczeń
 • Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady za rok 2003.
luty
 • w miarę potrzeby

marzec

 • I sesja - Uroczysta sesja Rady Miejskiej z okazji rocznicy 750-lecia nadania praw miejskich.
 • II sesja - Sprawozdanie z działalności finansowej gminy za rok 2003 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi MiG.
kwiecień
 • Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie za rok 2003 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2004.
 • Informacja o realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w roku 2003.
maj
 • Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Policji za rok 2003.
 • Informacja o stanie realizacji uchwały nr XXXIII/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości  i porządku na terenie miasta i gminy Gryfino
 • Informacja o stanie realizacji uchwały nr XLVII/600/02 z dnia 27.06.2002 r. w sprawie Planu Rozwoju Instytucjonalnego Gminy Gryfino
czerwiec
 • Program ochrony środowiska miasta i gminy Gryfino.
 • Plan gospodarki odpadami miasta i gminy Gryfino.
 • Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
wrzesień
 • Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004 r.
 • Informacja o stanie realizacji uchwały nr XII/177/03 z dnia 25.09.2002 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy
 • Podjęcie uchwały Rady Miejskiej w sprawie aktualizacji WPI.
październik
 • Przyjęcie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2005.
 • Informacja na temat analizy oświadczeń majątkowych.
listopad
 • Podjęcie uchwał w sprawie stawek i opłat obowiązujących na terenie gminy w roku 2005.
grudzień
 • Uchwalenie budżetu gminy na rok 2005.
 • Przyjęcie ramowego planu pracy Rady na rok 2005.
 • Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na rok 2005.