Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/238/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej w części dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

    

UCHWAŁA NR XVI/238/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2003 roku
 

 w sprawie przyjęcia strategii integracji i polityki społecznej w części dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717) oraz art. 41 ust. 1-5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1401, Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 719, Nr 122, poz. 1143) uchwala się co następuje:

§ 1. Uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra Narodu ustala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok, który stanowi   załącznik nr 1  niniejszej uchwały.

§ 2. Program o którym mowa w § 1. stanowi część strategii integracji i polityki społecznej obejmującej w szczególności programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, narkomanii, budownictwa socjalnego i edukacji publicznej.

§ 3. Określa się termin uchwalenia strategii integracji i polityki społecznej do dnia 30 września 2004 roku.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/45/02 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003 rok.

§ 5. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, Dz. U.  z 2001 r. Nr 128, poz. 1401, Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 719, Nr 122, poz. 1143) realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu prowadzona jest na podstawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.
Do zadań gminy należy opracowanie i realizacja strategii integracji i polityki społecznej obejmującej w szczególności program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, a także programy pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony zdrowia, narkomanii, budownictwa socjalnego i edukacji publicznej.

 

 

Załącznik nr 1
do   Uchwały Nr XVI/238/03
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2003 r.

 

 

Gminny Program  Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych na rok 2004.

1. Wprowadzenie

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372, Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1401, Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 719, Nr 122, poz. 1143).
W myśl art. 41 powyższej ustawy do zadań własnych gmin należy prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu. W szczególności zadania te obejmują:

 • 1.1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.
 • 1.2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
 • 1.3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii,  w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących  w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 • 1.4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 • 1.5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
 • 1.6. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

2. Cel programu

Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych i tworzeniu nowych patologii społecznych, a także zmniejszenie rozmiarów zjawisk społecznie niepożądanych, które aktualnie występują. Program ma ponadto na celu stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju osobowościowego dzieci i młodzieży w oderwaniu od zjawisk patologicznych.

3. Kierunki działań

W związku z powyższym Rada Miejska w Gryfinie ustala na 2004 rok następujące kierunki działań:

 • 3.1. W zakresie zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej  i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:
 • 3.1.1. Prowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu  i współuzależnionych oraz zajęć w programie after care (po zakończeniu leczenia).
 • 3.1.2. Specjalistyczne szkolenia kadry terapeutycznej, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, lekarzy, pielęgniarek, Straży Miejskiej, itp.
 • 3.1.3. Współpraca z pielęgniarkami i lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej  w zakresie stosowania w praktyce lekarskiej metod wczesnego rozpoznawania  i szybkiej interwencji wobec pacjentów nadużywających alkoholu.
 • 3.1.4. Wdrażanie nowoczesnych metod terapeutycznych.
 • 3.1.5. Wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy.
 • 3.1.6. Finansowanie przeprowadzania badań przez lekarza biegłego w celu określenia stopnia uzależnienia od alkoholu.
 • 3.1.7. Finansowanie przeprowadzania dodatkowych wywiadów środowiskowych  w stosunku do osób zgłoszonych do GKRPA w związku z nadużywaniem alkoholu.
 • 3.1.8. Udzielanie wsparcia lokalowego instytucjom, organizacjom pozarządowym oraz grupom samopomocowym w realizacji zadań związanych z profilaktyką przeciwalkoholową, zapobieganiem narkomanii i przemocy w rodzinie oraz innym patologiom społecznym.
 • 3.2. W zakresie udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
 • 3.2.1. Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego w tym:
  a) adaptacja i wyposażenie pomieszczeń przy ul. Łużyckiej 12 na potrzeby nowego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego oraz wydatki eksploatacyjne,
  b) prowadzenie konsultacji specjalistycznych (psycholog, prawnik, lekarz, policjant itp.),
  c) utworzenie stanowiska pracy dla pracownika tzw. "pierwszego kontaktu"  w nowym Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym.
 • 3.2.2. Szkolenie pracownika tzw. "pierwszego kontaktu" w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania zjawiskom przemocy w rodzinie oraz innym patologiom społecznym.
 • 3.2.3. Zakup materiałów informacyjnych i edukacyjnych na potrzeby Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego.
 • 3.3. W zakresie prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej  i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:
 • 3.3.1. Organizowanie, finansowanie i wdrażanie profesjonalnych szkolnych programów profilaktycznych, takich jak: "Trzy koła", "Nauczyciele przedszkoli wobec agresywnych zachowań dzieci" (dwie edycje) i innych.
 • 3.3.2. Inicjowanie i wspieranie różnorodnych form kształcenia w dziedzinie profilaktyki dla pedagogów szkolnych, nauczycieli i wychowawców.
 • 3.3.3. Systematyczne prowadzenie edukacji społeczności lokalnej na tematy związane z profilaktyką problemów alkoholowych oraz organizowanie kampanii edukacyjnych z wykorzystaniem ulotek, broszur i materiałów o tematyce alkoholowej, przeciwnarkotykowej itp., w tym udział w ogólnopolskiej kampanii medialnej "Zachowaj Trzeźwy Umysł".
 • 3.3.4. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi gminy, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w celu prowadzenia akcji profilaktycznych mających na celu promocję zdrowia i propagowania trzeźwych obyczajów oraz prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w tym:
  a) finansowanie trwałych osiedlowych rozwiązań w zakresie urządzeń sportowych i rekreacyjnych,
  b) wspieranie form spędzania wolnego czasu oraz zajęć pozalekcyjnych,
  c) finansowe wspieranie półkolonii letnich i zimowych oraz obozów terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,
  d) organizowanie i finansowanie funkcjonowania świetlic środowiskowych oraz świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży, w tym finansowanie szkoleń  i kursów specjalistycznych w zakresie pracy terapeutycznej dla kadry zatrudnionej  w tych świetlicach,
  e) doposażanie świetlic w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć oraz podejmowanie w świetlicach niezbędnych prac remontowych mających na celu poprawę warunków prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą,
  f) wspieranie finansowe pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, mających na celu promocję zdrowego stylu życia, a także wzmacnianie czynników chroniących zwłaszcza poprzez ukazywanie autorytetów i rozwijanie zainteresowań, w tym zakup sprzętu sportowego oraz urządzeń rekreacyjnych służących temu celowi,
  g) wspieranie organizacji konkursów i wystaw oraz imprez artystycznych mających na celu propagowanie trzeźwego stylu życia i podejmujących problematykę uzależnień, w tym zakup usług, materiałów i sprzętu niezbędnego do realizacji tych przedsięwzięć.
 • 3.3.5. Dożywianie dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo- wychowawczych i socjoterapeutycznych.
 • 3.3.6. Organizowanie dożywiania dla osób, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych i są zagrożone patologią społeczną.
 • 3.4. W zakresie wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych:
 • 3.4.1. Wspieranie materialne, edukacyjne i lokalowe grup samopomocowych  (np. grup AA) oraz organizacji pozarządowych, fundacji i innych instytucji prowadzących statutową działalność służącą rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
 • 3.4.2. Promocja imprez bezalkoholowych organizowanych przez instytucje, stowarzyszenia i osoby fizyczne.
 • 3.5. W zakresie podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego:
 • 3.5.1. Prowadzenie kampanii informacyjnych służących zapoznaniu mieszkańców miasta i gminy z regulacjami dotyczącymi problematyki alkoholowej,  w szczególności zasad sprzedaży napojów alkoholowych.
 • 3.5.2. Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych.
 • 3.5.3. Wydawanie opinii w sprawie wydania i cofania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • 3.5.4. Podejmowanie działań kontrolnych w stosunku do podmiotów handlujących alkoholem, w szczególności w kontekście sprzedaży alkoholu nieletnim.
 • 3.5.5. Występowanie do organów ścigania i sądów w sprawach związanych z łamaniem ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • 3.6. W zakresie wspierania zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej:
 • 3.6.1. Podejmowanie obowiązkowych działań nałożonych na organy samorządu gminnego Ustawą o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 (Dz.U. Nr 122, poz. 1143) w przypadku utworzenia centrum integracji społecznej przez organizację pożytku publicznego.

4. Zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Do inicjowania i podejmowania działań służących realizacji zadań zawartych  w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz do podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego powołana jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Rada Miejska ustala zasady wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 • 4.1. za udział w posiedzeniach całej Komisji ustala się dietę w wysokości 3/4 diety sołtysa biorącego udział w sesji Rady Miejskiej Gryfino,
 • 4.1. za udział w pracach zespołów roboczych Komisji ustala się dietę w wysokości  1/2 diety sołtysa biorącego udział w sesji Rady Miejskiej Gryfino.

5. Jednostki Realizujące Gminny Program Profilaktyki  i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • 5.1. Zadania wyszczególnione w niniejszym Programie wynikające z art.41, ust. 1 pkt 1, 2 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizowane są przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.
 • 5.2. Zadania wyszczególnione w niniejszym Programie wynikające z art.41, ust. 1 pkt 3, 5, 6, 7 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizowane są przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.

6. Oczekiwane korzyści z realizacji Programu

 • 6.1. zmniejszenie nowych przypadków uzależnienia od alkoholu,
 • 6.2. zmniejszenie ilości wypijanego alkoholu przez dzieci i młodzież,
 • 6.3. zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób uzależnionych od alkoholu,
 • 6.4. zmniejszenie wydatków na opiekę zdrowotną,
 • 6.5. zwiększenie efektywności w pracy zawodowej,
 • 6.6. ogólna poprawa kondycji psychofizycznej i moralnej społeczności gminy oraz zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego,
 • 6.7. zmniejszenie wydatków na pomoc społeczną i wymiar sprawiedliwości,
 • 6.8. poprawa zasobów materialnych gospodarstw domowych,
 • 6.9. zmniejszenie ilości uszkodzeń i urazów związanych z wypadkami przy pracy i w domu,
 • 6.10. zwiększenie wiedzy społeczności gminy o problematyce uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia, leczenia odwykowego oraz przemocy w rodzinie,
 • 6.11. zmniejszenie ilości i dolegliwości zaburzeń życia rodzinnego, w tym przemocy, zaniedbań z powodu nadużywania alkoholu,
 • 6.12. zmniejszenie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszenia prawa i porządku publicznego,
 • 6.13. spadek spożycia alkoholu przez społeczność gminy.

Z uwagi na rozległy zasięg problemów alkoholowych, realne rezultaty może przynieść zaangażowanie się w działania profilaktyczne i naprawcze szerokiego kręgu instytucji, stowarzyszeń, osób fizycznych i innych podmiotów zainteresowanych w osiągnięciu celów Programu.

Gryfino, grudzień 2003 r.