Sesja nr XVI

UCHWAŁA NR XVI/231/03 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

    

UCHWAŁA NR XVI/231/03
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2003 r.
 

 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.; Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 4a ust.3, pkt 2 ustawy z dnia 4 września 1997r. o prze-kształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (t.j. Dz. U. z 2001r.Nr 120, poz. 1299 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 113, poz. 984) - uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia w prawo własności prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, o których mowa w ustawie z dnia 04 września 1997r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( Dz.U. z 1999r. Nr 65, poz. 746 z późniejszymi zmianami) w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe w wysokości:

  • 80 % - gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste przed dniem 31 października 1998r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVI/482/01 z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe.

 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jan Ragan

U z a s a d n i e n i e

Z dniem 28.07.2001r. weszła w życie zmiana ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  (Dz. U. Nr 72, poz. 749 z 13 lipca 2001r), która zmienia sposób zapłaty za powyższe  przekształcenie ( art. 4a ust. 1, 2 i 3 wyżej cytowanej ustawy w związku z art. 70 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543).
Zgodnie z art. 4a ust. 3, pkt 2 ustawy cytowanej na wstępie, organ wydający decyzję w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanej lub przeznaczonej na cele mieszkaniowe może udzielić bonifikaty od opłaty za powyższe przekształcenie.
W okresie od dnia 6 stycznia 2002r. do chwili obecnej obowiązywała bonifikata w wysokości:

  • 80 % - gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach 1959 - 1970,
  • 70 % - gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach  1971 - 1980,
  • 60 % - gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach  1981 - 1990,
  • 50 % - gdy nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste w latach  1991 - 1998

Dla wniosków złożonych do dnia 31 grudnia 2002r., tj. ostatecznego terminu składania wniosków w sprawie powyższego przekształcenia i nie zakończonych decyzją ostateczną, proponuję uchwalenie bonifikaty w wysokości 80 %, od należnej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

sporządziła :
Danuta Ziemba