Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/322/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/495/01 z dnia 10 grudnia 2001r.

UCHWAŁA NR XXIV/322/04
 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 29 lipca 2004r.

 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/495/01 z dnia 10 grudnia 2001r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 , poz.1806; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 / w związku z § 30 Regulaminu Rady Miejskiej - uchwala się co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXXVII/495/01 z dnia 10 grudnia 2001r w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych, budynku gospodarczego i udziału w nieruchomości gruntowej w Nowym Czarnowie nr 15.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XXXVII/495/01 z dnia 10 grudnia 2001r Rada Miejska w Gryfinie przeznaczyła do sprzedaży na rzecz najemców w drodze bezprzetargowej lokale mieszkalne w budynku nr 15 w Nowym Czarnowie, budynek gospodarczy oraz nieruchomość gruntową pod tymi budynkami, oznaczoną numerem działki 59 o powierzchni 1800 m2
W budynku znajduje się sześć lokali mieszkalnych. Najemcy zostali poinformowani o możliwości i warunkach wykupu lokali. Od momentu podjęcia uchwały tylko najemca lokalu nr 1 wystąpił z wnioskiem o wykup. Najemcy lokali nr 2, 3 i 5 posiadają zaległości w opłatach czynszowych. Do dnia dzisiejszego żaden lokal w budynku nie został sprzedany.
Budynek wymaga wykonania szeregu prac remontowych, takich jak: wymiany stolarki okiennej, remontu pokrycia dachowego, modernizacji i przebudowy instalacji grzewczej c.o. polegającej na likwidacji instalacji zbiorczej i budowie niezależnych instalacji w każdym z poszczególnych lokali, docieplenia budynku wraz z nową elewacją oraz wykonanie odprowadzenia wód opadowych wokół budynku. W br. ze środków budżetowych Gminy zostanie zrealizowana wymiana stolarki okiennej. 
Należy domniemywać, że poza lokalem nr 1 żaden lokal nie zostanie sprzedany/ brak zainteresowania najemców ich nabyciem a poza tym Gmina nie prowadzi sprzedaży lokali zadłużonych/.
względu na zakres koniecznych prac remontowych oraz wysokie koszty remontu, sprzedaż jednego lokalu / zmiana struktury własności budynku/ może uniemożliwić przeprowadzenie prac remontowych. 

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec