Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/329/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3.

UCHWAŁA NR XXIV/329/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lipca 2004r.


w sprawie nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 / oraz art. 1 ust. 1 pkt. 1, art. 3 ust. 1, art. 7 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe / Dz.U Nr 119, poz. 567; z 1996 r. Nr 52, poz. 236; z 1997 r. Nr 6, poz.32; z 2000 r. Nr 39, poz. 442 / - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości od Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie, prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego numerem działki 157 o powierzchni 3441 m2, położonego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych nr 8 (obręb nr 3) oraz prawa własności budynku mieszkalnego znajdującego się na tym gruncie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie 

Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. w Nowym Czarnowie jest użytkownikiem wieczystym gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, oznaczonego numerem działki 157 o powierzchni 3441 m2, położonego  w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 8 (obręb nr 3) oraz właścicielem budynku znajdującego się na tym gruncie.
W roku 2001 ZEDO S.A. wystąpił do Gminy z propozycją nieodpłatnego przekazania nieruchomości w zamian za partycypowanie w kosztach przystosowania ówczesnego budynku hotelowego na budynek mieszkalny.
W dniu 15 kwietnia 2002 r. zostało pomiędzy stronami spisane stosowne porozumienie regulujące te kwestie.
W związku z tym, że nieruchomość będzie przekazana w trybie przepisów ustawy z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe, w pierwszej kolejnoś ci należało dokonać adaptacji budynku hotelowego na budynek mieszkalny. Zgodnie z harmonogramem, prace modernizacyjne mają zakończyć się w ciągu 1- 2 miesięcy.
Wobec powyższego przedstawia się projekt niniejszej uchwały. 

Sporządziła:
K.Lamperska