Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/331/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, w drodze wykupu, gruntu położonego w obrębie Pniewo.

UCHWAŁA NR XXIV/331/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lipca 2004r.
 

w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, w drodze wykupu, gruntu położonego w obrębie Pniewo.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie gminnym /Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, nr 116, poz. 1203 /, art.13 ust. 1 i 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami / Dz.U 2000r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r.  Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r.Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15 , Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, nr 92, poz. 880 / - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości, w drodze wykupu od Mieczysławy Adamczewskiej -Jastrzębskiej i Władysława Jastrzębskiego, gruntu niezabudowanego oznaczonego numerem działki 381/17 o powierzchni 0,0319 ha, położonego  w obrębie Pniewo, z przeznaczeniem pod lokalizację przepompowni ścieków.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

U z a s a d n i e n i e 

Mieczysława Adamczewska-Jastrzębska i Władysław Jastrzębscy są właścicielami nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 381/17 o powierzchni 0,0319 ha, położonej w obrębie Pniewo. Zgodnie ze zmianami planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gryfino - rejon Pniewo, Żorawki, Żorawie, Nowe Czarnowo, zatwierdzonymi uchwałą Rady nr VI/60/99 z dnia 31 marca 1999 r. przedmiotowa działka przeznaczona jest pod projektowaną przepompownię  ścieków i stację transformatorową.
Obecnie Gmina przystępuje do wykonania projektu uzbrojenia m. Pniewo i Żorawki w kanalizację ściekową i deszczową oraz gazociąg.  Zgodnie z projektem na działce nr 381/17 zlokalizowane zostały  2 przepompownie ścieków.
W związku z tym zachodzi konieczność przejęcia przedmiotowej działki do zasobów komunalnych w drodze wykupu od właścicieli.

Sporzadziła: 
K.Lamperska