Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/335/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.

UCHWAŁA Nr XXIV/335/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 29 lipca 2004r.

w sprawie zmiany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203), oraz art. 406 i 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 zm. z 2002r. Nr 115, poz. 1229, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 49 poz. 715, Nr 233, poz. 1957; zm. z 2003r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 721, Nr 80, poz. 717, Nr 175 poz. 1693, Nr 162, poz. 1568, Nr 190, poz. 1865; zm. z 2004r. Nr 19, poz. 177), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004r. - zgodnie z  załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. W uchwale Nr XVI/240/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2003r. dokonuje się następujących zmian:

  • załącznikowi 15b do uchwały nadaje się brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U Z A S A D N I E N I E

Zmiana w planie przychodów i wydatków GFOŚiGW na 2004r. dotyczy wyłącznie przeniesienia środków między poszczególnymi zadaniami. Zmiany te nie zagrażają cyklowi inwestycji w zadaniu pn. "Projekty i budowa kanalizacji ściekowej na obszarze miasta i gminy" gdyż inwestycje te są na etapie opracowywania projektów a rozpoczęcie inwestycji planowane jest na IV kwartał roku bieżącego. Ponadto gmina stara się o dofinansowanie w/w zadania ze środków ZPORR, co zadecyduje o jego rozmiarze i terminie realizacji. W chwili obecnej kwota, która pozostanie na tym zadaniu winna zapewnić realizację zamierzonych celów.
Jednocześnie wyprowadza się zadanie pn. "Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji Północ Gminy", które w całości przechodzi do budżetu gminy, z którego jest finansowane.
Ponadto z załącznika dotyczącego wieloletnich programów inwestycyjnych wyłącza się zadania dotyczące dotacji na zakupy inwestycyjne z uwagi na jednorazowy charakter zakupu i nie przechodzący na lata następne. 

Sporządziła:
Jolanta Staruk