Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/323/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działce gminnej nr 41/2, położonej w obrębie Żabnica. 

UCHWAŁA NR XXIV/323/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lipca 2004r. 

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej przejazdu i przejścia w działce gminnej nr 41/2, położonej w obrębie Żabnica. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001r Nr 142, poz.1591; z 2002r Nr 23, poz.220 , Nr 62, poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214 , poz.1806 ; z 2003r Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568 / oraz art. 285 Kodeksu Cywilnego - uchwala się co następuje:

§ 1. Ustanawia się służebność gruntową przejazdu i przejścia zapewniającą dostęp do drogi publicznej, w działce gminnej nr 41/2, położonej w obrębie Żabnica o szerokości równej szerokości drogi w działce 41/4, na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika działki 44/2, położonej w obr. Żabnica, stanowiącej własność małż. Ireny Bara Kuprjanowicz i Edwarda Kuprjanowicz, zgodnie z załącznikiem graficznym.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

Irena Bara Kuprjanowicz i Edward Kuprjanowicz są właścicielami działek 43/2 i 44/2, położonych w obrębie Żabnica. Z powodu braku dojścia i dojazdu do działki nr 44/2, małż. Kuprjanowicz wystąpili do Gminy z wnioskiem o zapewnienie im dojazdu i dojścia do posiadanych działek. Wniosek swój uzasadniają zamiarem przystąpienia do zabudowy działek.
Obecnie dojazd do działki 44/2 odbywa się przez istniejącą drogę gruntową / dz. nr 41/4/, stanowiącą własność Skarbu Państwa i działkę gminną nr 41/2.
W celu zapewnienia swobodnego dojazdu do działki 44/2, zasadnym jest ustanowienie przedmiotowej służebności.

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec