Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/340/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino.

UCHWAŁA NR XXIV/340/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 
z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie przyjęcia koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 p.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity : Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz 1203) uchwala sie co następuje:

§ 1. Przyjmuje się koncepcję programowo - przestrzenną zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino, autorstwa "Ferber, Burbicki, Architekci", opracowaną w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B projekt Baltic Plus - wyzwania dla gospodarki turystycznej Pomorza Zachodniego, zwaną w dalszej części uchwały koncepcją nabrzeża. 

§ 2. Koncepcja nabrzeża jest dokumentem programowo - przestrzennym na podstawie którego należy wykonać szczegółowe opracowania, to jest: plan miejscowy oraz projekty budowlane.

§ 3. Dopuszcza się możliwość zmian rozwiązań projektowych przyjętych w koncepcji nabrzeża w opracowaniach szczegółowych.

§ 4. Dopuszcza się możliwość etapowania i częściowej realizacji koncepcji nabrzeża w sytuacji wystąpienia przesłanek do podjęcia takich działań.

§ 5. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podjęcia działań mających na celu realizację koncepcji nabrzeża, w tym do:

  1. poszukiwania inwestorów;
  2. pozyskiwania środków pozabudżetowych na realizację opracowań projektowych oraz realizację nabrzeża;
  3. zawierania umów intencyjnych z jednostkami samorządu terytorialnego krajów członkowskich Unii Europejskiej, organizacjami rządowymi krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz organizacjami pozarządowymi z krajów członkowskich Unii Europejskiej;
  4. zawierania umów w ramach partnerstwa publiczno - prywatnego;
  5. prowadzenia działań marketingowo - promocyjnych;
  6. regulacji stosunków własnościowych.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U z a s a d n i e n i e

Koncepcja programowo - przestrzenna zagospodarowania turystycznego nabrzeża rzeki Odry na odcinku miasta Gryfino współfinansowana jest przez Unię Europejską - Schemat Wsparcia Program Współpracy Przygranicznej Phare w Regionie Morza Bałtyckiego 2001. Uzyskanie dofinansowania na ten projekt było możliwe dzięki udziałowi gminy Gryfino w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III B w projekcie "Baltic Plus - wyzwania dla gospodarki turystycznej Pomorza Zachodniego" oraz zawarciu umowy z Województwem Zachodniopomorskim o współfinansowanie programu.
Gmina Gryfino zgodnie z procedurą prawa zamówień publicznych przeprowadziła konkurs na opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania nabrzeża. Koncpepcja została wykonana przez pracownię "FBA - Ferber - Burbicki, Architekci" ze Szczecina.
Podstawowym celem przedstawionego opracowania projektowego jest określenie docelowych i perspektywicznych możliwości rozwoju terenów pasa nadodrzańskiego, który znajduje się w bezpośrednim obszarze oddziaływania miasta. Jest to również próba zastanowienia się nad funkcją miasta Gryfino i jego miejsca w regionie.
Opracowanie takie jest swego rodzaju ewenementem w skali naszego kraju. Rzadko bowiem zdarza się by powstawały takie teoretyczne projekty miasta, które powinny być elementem poprzedzającym opracowania szczegółowe, takie jak plany miejscowe oraz konkretne projekty wykonawcze. Koncepcje programowo - przestrzenne tego typu, typowe dla krajów Unii Europejskiej mają głównie na celu promocje danego miasta czy regionu. Są sygnałem dla potencjalnych inwestorów o możliwościach inwestycyjnych danego obszaru.
W bezpośrednim obszarze oddziaływania centrum miasta zlokalizowano nowoprojektowane zespoły obiektów architektonicznych o zróżnicowanej funkcji. Od zespołów zabudowy mieszkaniowej o podwyższonym i wysokim standardzie oraz kompleksów mieszkaniowych o charakterze typowo apartamentowy, po funkcje "centrotwórcze" jak Muzeum Dolnej Odry, zespół hotelowo - konferencyjny, przystanek dworca białej floty oraz przystanek autobusowy. Całość połączona jest ciągami pieszymi, które w części położonej bezpośrednio nad Odrą tworzą nadrzeczny bulwar bogato wyposażony w elementy małej architektury z szerokimi otwarciami widokowymi. W tej części lokalizowane są również różnorodne propozycje komercyjne jak kawiarenki, puby, sklepy i butiki, itp.
Najważniejszą i zarazem najbardziej ciekawą pod względem inwestycyjnym częścią koncepcji jest teren nadodrzański od murów obronnych w rejonie ul. Bałtyckiej do ul. 1 Maja. Ta część miasta ma szanse szczególnie zainteresować inwestorów i zarazem przyczynić się do wzrostu dochodów gminy Gryfino. Gmina musi podjąć trud ściągnięcia inwestorów na tę część miasta, by opracowaną koncepcję wdrażać w życie. 
Opracowanie to jest pierwszym tego typu projektem. Planowane jest również opracowanie tego typu koncepcji programowo - przestrzennych dla innych terenów miasta.