Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/333/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Żórawie.

UCHWAŁA NR XXIV/333/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lipca 2004r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Żórawie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/ oraz art.37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2000r.Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74, poz.676,Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058; z 2003r. Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.717, 720 i 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124; z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz.870 i Nr 92, poz.880/ - uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, niżej wymienione nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w obrębie Żórawie:

 1. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
  • dz. nr 116/7 o pow. 0,1040 ha, 
  • dz. nr 116/8 o pow. 0,1120 ha, 
  • dz. nr 116/9 o pow. 0,1490 ha, 
  • dz. nr 116/10 o pow. 0,1490 ha 
  • dz. nr 116/11 o pow. 0,1490 ha,
  • dz. nr 116/12 o pow. 0,1550 ha,
  • dz. nr 116/13 o pow. 0,1480 ha,
  • dz. nr 116/14 o pow. 0,1440 ha,
 2. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem budynków gospodarczych (zabudowa zagrodowa)
  • dz. nr 116/15 o pow. 0,3340 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

Uzasadnienie

Dla działek gminnych nr 116/7, 116/8, 116/9, 116/10, 116/11, 116/12, 116/13, 116/14 i 116/15 położonych w obrębie Żórawie, wydane zostały w dniu 29.12.2003 r. decyzje o warunkach zabudowy, ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na każdej z wymienionych działek.
Obecnie trwają prace związane z uzbrojeniem tego terenu w wodę i światło. Natomiast do czasu wybudowania kanalizacji możliwa jest na działkach lokalizacja zbiorników bezodpływowych.
W związku z powyższym po zakończeniu prac związanych z uzbrojeniem terenu, zasadne jest przeznaczenie działek do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, na cel ustalony w decyzji o warunkach zabudowy.

Sporządziła:
J. Woldańska