Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/326/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Wełtyń.

UCHWAŁA NR  XXIV/326/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lipca 2004r.
 

w sprawie nabycia od Skarbu Państwa w drodze darowizny, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Wełtyń.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 / iart.13ust.2ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami/Dz.U.z2000r. Nr 46, poz. 543; z 2001r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966,  Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870,
Nr 92, poz. 880 / - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Gryfino w drodze darowizny od Skarbu Państwa, prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 499/2 o powierzchni 3319 m2, położonej w obrębie Wełtyń, będącej obecnie w użytkowaniu wieczystym Gminy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie

Aktem notarialnym nr 3353/2004 z dnia 07.06.2004 r. Gmina wykonała prawo pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem działki 499/2 o powierzchni 3319 m2, położonej w obrębie Wełtyń. Sprzedającym było Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej "Poczta Polska".W obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest w części pod zabudowę mieszkaniowo-usługową  w zabudowie jednorodzinnej ; w części - pod zbiornik retencyjny odparowujący. 
Przedmiotowy grunt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie działki gminnej nr 499/1, w powiązaniu z którą tworzy teren budowlany. Ponadto część działki obejmuje powierzchnię wymagającą scalenia i ponownego podziału.Wykonując prawo pierwokupu Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu, gdyż takim prawem dysponowało przedsiębiorstwo zbywające i takie było przedmiotem obrotu.
Ze względu na konieczność przeprowadzenia procedury scalenia i podziału niezbędne jest posiadanie jednej formy władania nieruchomościami będącymi przedmiotem tych działań.
W związku z powyższym nabycie prawa własności działki 499/2 jest  w pełni uzasadnione.

Sporzadziła:
Krystyna Lamperska