Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/327/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo.

UCHWAŁA NR  XXIV/327/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lipca 2004r.
 

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r.Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz.543; z 2001r.Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz.1800; z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153, poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058; z 2003r. Nr 1 poz.15, Nr 80, poz.717,720, 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz.39, Nr 19 poz.177, Nr 91, poz.870 i Nr 92 poz.880/ uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Pniewo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 600/9 o powierzchni około 80 m2.
  2. Sprzedaż nieruchomości ma na celu poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej do działki stanowiącej przedmiot zbycia, oznaczonej numerem dz. 600/6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie

Działka gminna nr 600/9 o pow. 129 m2 , położona w obrębie Pniewo, graniczy z działką nr 600/6 stanowiącą własność Elżbiety i Franciszka małż. Podstawczuk. 
Istniejący na granicy działek drzewostan uniemożliwia p. Podstawczuk wykonanie ogrodzenia po granicy geodezyjnej działek.
Na części działki gminnej zlokalizowany był zbiornik przeciwpożarowy.
Po wizji w terenie ustalono, że zasadnym jest zlokalizowanie ogrodzenia na działce nr 600/9 w taki sposób by korzystanie ze zbiornika przeciwpożarowego nie było utrudnione.
W związku z powyższym należy dokonać podziału geodezyjnego działki nr 600/9 (zgodnie z załącznikiem graficznym) i wydzieloną działkę sprzedać p. Podstawczuk, którzy wystąpili z wnioskiem o nabycie, na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej działki.

Sporządziła:
J. Woldańska