Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/328/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Daleszewo.

UCHWAŁA NR XXIV/328/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lipca 2004r.
 

w sprawie przejęcia przez Gminę Gryfino w użyczenie części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Daleszewo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 / oraz art. 710 Kodeksu cywilnego - uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przejęcie przez Gminę Gryfino w użyczenie, na czas nieoznaczony, od Anny i Józefa Rajfur oraz Grzegorza Rajfur, części nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 2093 m2, oznaczonych numerami działek 67/1 i 67/2, położonych w obrębie Daleszewo,  w celu zapewnienia nieograniczonego dostępu do rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej w przypadku konieczności ich naprawy i konserwacji , realizowanych w ramach inwestycji pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfino oraz budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino-Północ - etap II budowy kanalizacji". Trasę przebiegu rurociągu przez w/w grunty określa załącznik graficzny do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

U z a s a d n i e n i e

Na podstawie decyzji nr AB.IV-7350-7351/112/2000 z dnia 5 czerwca 2000 r. realizowana jest obecnie inwestycja pod nazwą "Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Gryfino oraz budowa kanalizacji sanitarnej Gryfino-Północ - II etap budowy kanalizacji". W ramach tej inwestycji na gruntach oznaczonych numerami działek 67/1 i 67/2, położonych w obrębie Daleszewo, stanowiących współwłasność Anny i Józefa Rajfur oraz Grzegorza Rajfur, zlokalizowany będzie rurociąg kanalizacji sanitarnej i grawitacyjnej. Właściciele gruntów nie wyrazili zgody na trwałe przekazanie nieruchomości na rzecz Gminy Gryfino.W związku z powyższym zachodzi konieczność uregulowania tej sprawy poprzez uzyskanie przez Gminę tytułu prawnego do gruntu w formie użyczenia. Zgodnie z art. 710 Kodeksu cywilnego "przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy". 
Współwłaściciele nieruchomości wyrazili zgodę na użyczenie części nieruchomości wymienionych w § 1 uchwały na czas nieoznaczony.

Sporzadziła:
K.Lamperska