Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/337/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania wspieranie osób niepełnosprawnych - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

UCHWAŁA NR XXIV/337/04 
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lipca 2004 r.

w sprawie udzielenia Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej na realizację zadania wspieranie osób niepełnosprawnych - rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 111 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 17, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291), uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na udzielenie Powiatowi Gryfińskiemu pomocy finansowej w kwocie 19.000 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) z przeznaczeniem na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 5a.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

Pomocy finansowej udziela się na wniosek Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 5a o dofinansowanie zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.  Całkowity koszt zakupu samochodu stanowi kwotę 127.490 zł. W ramach podpisanej umowy Nr 05/P/WTZ/2004 z dnia 27 kwietnia 2004r. zawartej pomiędzy w/w stowarzyszeniem a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, fundusz dofinansowuje kwotę 84.000 zł. Pozostałe brakujące środki w wysokości 43.490 zł częściowo pokryte będą środkami własnymi w/w stowarzyszenia (24.490 zł) i wnioskowaną kwotą (19.000 zł).

Sporządził:
Jolanta Staruk