Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/324/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 1 i 3.

    

UCHWAŁA NR  XXIV/324/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lipca 2004r.

w sprawie wniesienia w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w Gryfinie w obrębie nr 1 i 3.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami / Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543; z 2001 r.  Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 126, poz. 1070, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568,  Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 / - uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Wyraża się zgodę na wniesienie w formie aportu do Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o., prawa własności terenu  w granicach oznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 2MN, obejmującego części działek nr nr: 48, położonej w Gryfinie w obrębie nr 3 i 250 położonej w Gryfinie w obrębie nr 1, z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z możliwością lokalizacji nieuciążliwej funkcji usługowej.
  2. Przekazanie części działki nr 250 nastąpi po uprzednim rozwiązaniu użytkowania wieczystego gruntu ustanowionego na rzecz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółki z o.o.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Zenon Trzepacz

 

U z a s a d n i e n i e 

Uchwałą nr XLIX/638/02 z dnia 10 października 2002 r. uchwalona została zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta  i gminy Gryfino - rejon ulicy Flisaczej.
Zgodnie ze zmianą planu teren obejmujący działkę nr 250, stanowiącą własność Gminy Gryfino - w użytkowaniu wieczystym Przeds. Usług Komunalnych Spółki z o.o, przeznaczony został pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i inne funkcje.
Dla części działki nr 250 wraz z częścią działki nr 48, stanowiącej własność Gminy Gryfino, plan wyznacza teren o symbolu 2MN, pod projektowaną zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z możliwością lokalizacji nieuciążliwej funkcji usługowej.  W celu zachowania płynności w realizacji budowy mieszkań Gryfińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o wystąpiło z wnioskiem  o przekazanie kolejnych terenów pod budowę budynków mieszkalnych wielorodzinnych.   W związku z brakiem przygotowanych gruntów na ten cel, przystępuje się do realizacji planu zagospodarowania dla terenów przy  ulicy Flisaczej. W wyniku podziału geodezyjnego działek 250 i 48 zostanie wydzielony teren o symbolu 2MN, który proponuje się przekazać dla GTBS.
Zgodnie z regulaminem Banku Gospodarstwa Krajowego wnioski wstępne na realizację zamierzeń inwestycji mieszkaniowych, GTBS winien złożyć do dnia 30 września br. Do tej daty należy podjąć uchwałę o przyznaniu gruntu pod budowę. 

Sporządziła:
K.Lamperska