Sesja nr XXIV

UCHWAŁA NR XXIV/330/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino.

UCHWAŁA NR  XXIV/330/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 lipca 2004r.
 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie 4 m. Gryfino

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203/ oraz art.37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U.z 2000r.Nr 46, poz.543; z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154 poz.1800; z 2002r. Nr 25 poz.253, Nr 74, poz.676,Nr 113, poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130 poz.1112, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz.1682, Nr 240 poz.2058; z 2003r. Nr 1 poz.15, Nr 80 poz.717, 720 i 721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 162, poz.1568, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124; z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 19 poz.177, Nr 91 poz. 870 i Nr 92, poz. 880/  - u c h w a l a się, co następuje: 

§ 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość niezabudowaną, oznaczoną numerem działki 511 o pow. 1,0254 ha, położoną w obrębie 4 m. Gryfino, na cele rolne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie

Działka gminna nr 511, położona w obrębie 4 m. Gryfino, nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan ogólny, którego ustalenia dotyczyły w/w działki przestał obowiązywać 31.12.2003r. 
W studium kierunków teren dz. nr 511 określony został jako grunty orne i produkcja średniointensywna; obszary i zespoły o wyróżniających się walorach krajobrazowych. Działka położona jest w obszarze stanowiska archeologicznego i terenów objętych ochroną konserwatorską (W III).
Dla działki niemożliwe jest ustalenie warunków zabudowy.
Nieruchomość może być użytkowana wyłącznie jako działka rolna.
W związku z powyższym, zasadne jest przygotowanie terenu do sprzedaży na cel rolne.

Sporządziła:
J. Woldańska