Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/403/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino.

    

UCHWAŁA NR XXIX/403/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2004r. 
 

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie 2 m. Gryfino.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.„a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 32 ust.1 i art. 37 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543; z 2001r. Nr 129, poz.1447, Nr 154, poz. 1800; z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058; z 2003r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720 i 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124; z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880 i Nr 141, poz. 1492 ) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 21/7 o powierzchni 11308 m2, położonej w obrębie 2 m. Gryfino na rzecz wieczystych użytkowników Wiesława Malinowskiego i Waldemara Malinowskiego- wspólników „ WM ” Spółki Jawnej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 17.11.2004r. Wiesław Malinowski zamieszkały Szczecin, ul. Hrubieszowska 16/7 i Waldemar Malinowski zamieszkały Szczecin, ul. Pomarańczowa 13/51 wystąpili o wykup na własność nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki 21/7 o pow. 11308 m2, położonej w obrębie 2 m. Gryfino, będącej w użytkowaniu wieczystym na zasadzie współwłasności łącznej jako wspólnicy „ WM ” Spółki Jawnej.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543), nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu w drodze bezprzetargowej, jeżeli sprzedaż następuje na rzecz jej użytkownika wieczystego.
Wyżej wymienieni są użytkownikami wieczystymi działki nr 21/7 wpisanej do księgi wieczystej Kw Nr 23193 do dnia 14.02.2091r. na podstawie umowy sprzedaży z dnia 07.12.1998r. Rep. A 9987/98r., a zatem spełniają kryterium podmiotowe zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami do sprzedaży w/w nieruchomości na ich rzecz.

Sporządziła:
Danuta Ziemba