Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/405/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2004 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/307/04 z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Wełtyń.

UCHWAŁA NR XXIX/405/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2004 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/307/04 z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Wełtyń

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/ - w związku z § 30 Regulaminu Rady Miejskiej w Gryfinie -  uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść uchwały Nr XXIII/307/04 z dnia 22 czerwca 2004r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości nie zabudowanych, położonych w obrębie Wełtyń, pod uprawy polowe i sadownicze bez prawa zabudowy, poprzez skreślenie w § 1 uchwały zapisu o następującej treści – „dz. nr 442/4 o pow. 1,0128 ha”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie

Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIII/307/04 z dnia 22 czerwca 2004 r. przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego działki niezabudowane nr 441 o pow. 1,5868 ha i 442/4 o pow. 1,0128 ha, położone w obrębie Wełtyń, pod uprawy polowe i sadownicze bez prawa zabudowy, ponieważ wpłynęły wnioski o ich nabycie.
Działka nr 442/4 jest przedmiotem dzierżawy. Ponieważ dzierżawca nie spełnia warunków uprawniających do skorzystania z prawa pierwokupu, wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o uchylenie uchwały w sprawie sprzedaży ww działki.
Rozpatrując powyższy wniosek, przygotowano projekt uchwały w sprawie wycofania działki ze sprzedaży, celem ostatecznego rozstrzygnięcia tematu sprzedaży działki nr 442/4.

Sporządziła:
J. Woldańska