Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/409/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2004r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, Nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31.

UCHWAŁA NR XXIX/409/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2004r. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, Nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/ oraz art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41/  - uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następującej zmiany w uchwale Nr VII/107/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, terenów w obrębach: Wełtyń II, Nr 4 miasta Gryfino, Żórawie, Żórawki, Pniewo, na trasie projektowanego, nowego przebiegu drogi krajowej nr 31 oraz uchylenia uchwały Nr XXXVI/473/01 z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany do zmiany w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino w rejonie ul. Artyleryjskiej obejmującej części działek nr 362, 363, 364, 366 i 370 zmienionej uchwałą Nr XXVI/361/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 września 2004 r. w ten sposób, że:

  1. w § 1 ust. 1 dodaje się punkt 5) o następującej treści: „5) zmiana w planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – rejon Pniewo, Żórawki, Żórawie, Nowe Czarnowo, zatwierdzona uchwałą Nr VI/60/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 1999r.”
  2. Załącznikowi graficznemu do uchwały nadaje się kształt określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepocz

 

Uzasadnienie  do uchwały
zmieniającej uchwałę Nr VII/107/03 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 kwietnia 2003 r. zmienionej uchwałą Nr XXVI/361/04 dnia 30 września 2004 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach Wełtyń II, Żórawie, Gryfino nr 4, Żórawki, Pniewo dotyczącej terenów trasy projektowanego południowego odcinka obwodnicy drogowej miasta Gryfino w ciągu drogi krajowej K31.

Projekt uchwały w przedmiotowej sprawie wynika z konieczności włączenia do opracowania planu miejscowego terenów skrzyżowania drogi krajowej K31 z drogą wojewódzką W121 w miejscowości Pniewo wraz z przyległymi terenami oraz skorygowania granic opracowania w obrębach Żórawie, Gryfino nr 4, Żórawki, Pniewo z uwzględnieniem istniejących granic nieruchomości i zagospodarowania terenu. W wyniku analizy przeprowadzonych dotychczas prac projektowych wyniknęła konieczność integralnego objęcia opracowaniem terenów w rejonie skrzyżowania wymienionych dróg oraz skrzyżowania drogi krajowej K31 z drogą powiatową P459 wraz z odcinkami dojazdowymi i terenami przyległymi w celu właściwego skoordynowania rozwiązań funkcjonalnych i komunikacyjnych.
Ponadto wystąpiła konieczność zmiany ustaleń obowiązującego planu miejscowego obejmującego działki nr 428 i 429/2 w obrębie Pniewo przylegające do drogi W121, uchwalonego uchwałą nr VI/60/99 z dnia 3 marca 1999 r.
Skorygowane granice opracowania planu miejscowego przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały korygującej.

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski