Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/399/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2005 rok.

UCHWAŁA NR XXIX/399/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2004 r.
 

w sprawie przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych Rady Miejskiej na 2005 rok.

Na podstawie § 3 ust..1 pkt. 2 Regulaminu Rady Miejskiej - uchwała nr XIV/196/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Gryfino /jednolity tekst z 2003 r. Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego Nr 47 poz.803/ uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjąć ramowy plan działań sesyjnych Rady na 2005 rok stanowiący  załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie

Rada Miejska zgodnie z § 3 pkt. 1 Regulaminu Pracy Rady Miejskiej, będącym załącznikiem do Statutu Gminy, jest zobowiązana na ostatniej sesji w roku bieżącym przyjąć w formie uchwały roczny plan pracy, który stanowi o kierunkach działania Rady w roku 2005.
Plan pracy obejmuje w szczególności te zagadnienia, do procedowania nad którymi organ stanowiący obligują odpowiednie akty prawa miejscowego oraz akty rangi nadrzędnej.

Sporządziła
Alicja Szacoń
 

Harmonogram realizacji Uchwały Nr XXIX/399/04
Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 30 grudnia 2004 r.
w sprawie przyjęcia ramowego planu działań sesyjnych
Rady Miejskiej na rok 2005.

Termin sesji Rady Miejskiej Tematyka sesji Materiały przedkłada Termin wpływu do BOR Termin przekazana radnym Uwagi
27.01.2005 Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Miejskiej BOR 11.01.2005 3.01.2005  
24.02.2005 Informacja na temat współpracy Gminy Gryfino z gminami partnerskimi SE 8.02.2005 10.02.2005 sprawozdanie z wykonania budżetu do Kom. Rew.
31.03.2005 Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfino za rok 2004 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy SK 14.03.2005 15.03.2005 do 15.03 opinia, wniosek do RM, RIO
28.04.2005 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2004 i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej za rok 2005 OPS     12.04.2005  14.04.2005  
Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2004 BWS
Program  rozwoju turystyki na lata 2005-2010 BWS 
Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie PUK
25.05.2005 Informacja o stanie realizacji uchwały Nr XXXIII/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z późn. zm. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gryfino BMK 10.05.2005  12.05.2005  
Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. GTBS
Informacja o działalności Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawienie stanu przygotowania do okresu letniego PSP
30.06.2005 Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Policji za rok 2004 KPP 14.06.2005 16.06.2005  
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Gryfino PUK
28.07.2005 Uchwała w sprawie kierunków polityki budżetowej do opracowywania projektu budżetu gminy Gryfino SK 12.07.2005  14.07.2005  
Informacja na temat bieżących inwestycji realizowanych przez Gminę Gryfino BMP
29.09.2005 Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 r. SK 13.09.2005  15.09.2005  
Informacja o stanie realizacji uchwały Nr XXVIII/396/04 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino BMP
Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji WPI BMP
27.10.2005  Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych      BOR  11.10.2005 13.10.2005  
Podjęcie uchwał w sprawie stawek podatkowych obowiązujących na terenie gminy Gryfino w 2005 r. SKP
Informacja o stanie realizacji uchwały Nr XXV/345/04  w sprawie Programu Rozwoju Budownictwa Komunalnego i Socjalnego na lata 2004-2006 BMK/ GTBS
24.11.2005 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006 BWS 8.11.2005 10.11.2005 do 15.11  projekt budżetu
Informacja o stanie realizacji uchwały Nr XXVI/350/04 w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino BMK
29.12.2005 Uchwalenie budżetu gminy na 2006 rok SK  12.12.2005 13.12.2005 sesja budżet materiały  14 dni
Przyjęcie ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2006 BOR
Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na rok 2006 BOR

 

 

Załącznik
do Uchwały Nr XXIX/399/04
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

Ramowy plan działań sesyjnych Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2005

 • Styczeń:
  1. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Miejskiej
 • Luty:
  1. Informacja na temat współpracy Gminy Gryfino z gminami partnerskimi
 • Marzec:
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gryfino za rok 2004 i udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy
 • Kwiecień:
  1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2004  i przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej na rok 2005
  2. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku 2004
  3. Program rozwoju turystyki na lata 2005-2010
  4. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie
 • Maj:
  1. Informacja o stanie realizacji uchwały Nr XXXIII/350/97 Rady Miejskiej w Gryfinie z późn. zm. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gryfino
  2. Informacja o działalności bieżącej i sytuacji finansowej Gryfińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  3. Informacja o działalności Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przedstawienie stanu przygotowania do okresu letniego
 • Czerwiec:
  1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz sprawozdanie z działalności Policji za rok 2004
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Gryfino
 • Lipiec:
  1. Uchwała w sprawie kierunków polityki budżetowej do opracowywania projektu budżetu gminy Gryfino
  2. Informacja na temat bieżących inwestycji realizowanych przez Gminę Gryfino
 • Wrzesień:
  1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 r.
  2. Informacja o stanie realizacji uchwały XXVIII/396/04 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie aktualizacji Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Gryfino
  3. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji WPI
 • Październik:
  1. Sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych
  2. Podjęcie uchwał w sprawie stawek podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Gryfino w 2005 r.
  3. Informacje o stanie realizacji uchwały Nr XXV/345/04 w sprawie Programu Rozwoju Budownictwa Komunalnego i Socjalnego na lata 2004-2006
 • Listopad:
  1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2006
  2. Informacje o stanie realizacji uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Gryfino
 • Grudzień:
  1. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2006
  2. Przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miejskiej na rok 2006
  3. 3.Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady na rok 2006