Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/416/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2004.

UCHWAŁA NR XXIX/416/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2004r. 
 

w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2004.

Na podstawie art. 130 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 listopada o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2004 zgodnie z  załącznikiem nr 1  do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Projekt uchwały obejmuje, zestawione w załączniku Nr 1, wydatki proponowane do wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2004r., stosownie do wniosków dysponentów tych środków.

Przesunięcie terminów zakończenia realizacji i odbioru prac modernizacyjnych poszczególnych zadań związane jest z aspektami terminowymi, technicznymi i atmosferycznymi.

W wykazie wydatków niewygasających uwzględniono:

  1. wydatki inwestycyjne na modernizację ulic; rozpoczęta budowa ulicy Letniej, w trakcie projektowania są ulice: Wierzbowa, Mieszka I, Podgórna, Władysława Łokietka, przedłużenie ulicy Łokietka oraz ulice boczne w m. Czepino;
  2. wydatki inwestycyjne związane z modernizacją lokali na mieszkania komunalne i uzbrojenia działek budowlanych; są w trakcie projektowania uzbrojenia terenów II i III etapu Osiedla Północ, rejon ulicy Jana Pawła II i Władysława Reymonta oraz modernizacja budynku po kinie w m. Wełtyń;
  3. Gmina jest na etapie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  4. Wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacja systemu grzewczego w szkołach podstawowych; niewygasająca kwota to równowartość 30% wartości za kontynuowane zadanie modernizacji kotłowni w SP Gardno oraz trwający remont (wymiana podłóg) w SP Radziszewo, które zostaną zapłacone po odbiorze zadań;
  5. wydatki inwestycyjne na projekty kanalizacji na terenie miasta i gminy Gryfino; w fazie realizacji i projektów są kanalizacje Dołgie, Wełtyń, Czechosłowacka, oraz modernizacja P-6 oraz wydatki związane z powierzeniem WIOŚ w Szczecinie przeprowadzenia analiz jakości wód podziemnych oraz gazu składowiskowego na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych w Gryfinie;
  6. zadanie inwestycyjne na budowę świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach; Gmina jest po zawarcia umowy po przetargu na realizację w/w zadania w 2005r.

Sporządził:
Jolanta Staruk