Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/398/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok.

UCHWAŁA NR XXIX/398/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2004 r.
 

w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na 2005 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1056, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (załącznik Nr 1) w wysokości  66.950.000 zł z tego:

 1. dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2)  60.128.910 zł
  - w tym dochody z opłat za wydawane zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie  z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (załącznik Nr 3)  380.000 zł
 2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  (załącznik Nr 4) 6.799.390 zł
 3. dochody związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji (załącznik Nr 5) 21.700 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości (załącznik Nr 7) 70.850.000 zł  z tego:

 1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 8) 63.928.910 zł
  - w tym wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych (załącznik Nr 9) 380.000 zł
 2. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych  ustawami (załącznik Nr 10) 6.799.390 zł
 3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu  administracji rządowej na podstawie porozumień z organami  tej administracji (załącznik Nr 11) 21.700 zł
 4. wydatki związane z realizacją zadań wspólnych  realizowanych w drodze umów lub porozumień  z jednostkami samorządu terytorialnego ( załącznik Nr 12 )  100.000 zł

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 3.900.000 zł zostanie pokryty:

 1. kredytem bankowym 1.900.000 zł
 2. wolnymi środkami na rachunku bankowym   2.000.000 zł

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy (załącznik Nr 16) w wysokości 1.900.000 zł 
kredyt bankowy 1.900.000 zł

§ 5 Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 630.000 zł

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 13a  i  załączniku 13b do uchwały.

§ 7. Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz plany przychodów i wydatków środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 14  do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych przeznaczone na: 
Przedszkola w kwocie 3.100.000 zł

§ 10. Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym organizacje pozarządowe w zakresie:

 1. Działalność usługowa – plany zagospodarowania przestrzennego – 42.000 zł;
 2. Administracja publiczna – pozostała działalność – 25.000 zł;
 3. Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi – 108.000 zł;
 4. Ochrona zdrowia – pozostała działalność – 16.000 zł;
 5. Edukacyjna opieka wychowawcza – pozostała działalność – 10.000 zł;
 6. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – pozostałe zadania w zakresie kultury – 36.500 zł;
 7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – filharmonie, chóry i kapele – 20.000 zł;
 8. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – ochrona i konserwacja zabytków – 70.000 zł;
 9. Kultura fizyczna i sport – obiekty sportowe – 1.000.000 zł;
 10. Kultura fizyczna i sport – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 575.000 zł.

§ 11. Ustala się dotacje dla instytucji kultury przeznaczone na:

 1. Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie w kwocie 943.000 zł
 2. Bibliotekę Publiczną w Gryfinie w kwocie 970.000 zł

§ 12. Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji Miastu Szczecin z zakresu:
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – schroniska dla zwierząt w kwocie - 30.000 zł

§ 13. Ustala się dotacje na finansowanie wspólnych zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień przez samorząd województwa z zakresu:
Przewozów lokalnych w kwocie – 70.000 zł

§ 14. Ustala się prognozę łącznej kwoty długu na lata 2005-2013 zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych  do wysokości 5.000.000 zł
 2. samodzielnego zaciągania w ciągu roku budżetowego  zobowiązań oraz spłat zaciągniętych zobowiązań do wysokości 2.000.000 zł
 3. udzielania poręczeń i gwarancji do wysokości 500.000 zł
 4. udzielania pożyczek (związanych z realizacją celów o charakterze publicznym) do wysokości 200.000 zł
 5. lokowania wolnych środków budżetowych zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do:

 1. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 2. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz