Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/411/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie wspierania realizacji zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych.

UCHWAŁA NR XXIX/411/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2004 roku  
 

w sprawie wspierania realizacji zajęć wychowania fizycznego na basenie dla uczniów szkół podstawowych

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 81, poz. 889, Nr 102, poz. 1115, z 2002 r., Nr 4, poz. 31, Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 93, poz. 820, Nr 25, poz. 253, Nr 93, poz. 820, Nr 130, poz. 1112, Nr 207, poz. 1752, z 2003 r. Nr 203 poz. 1966, z 2004 r., Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 124, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 114, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 126, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz1806)

§ 1.

  1. Gmina Gryfino zobowiązuje się do wspierania realizacji zajęć wychowania fizycznego w klasach III szkół podstawowych, a w przypadku Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie także w klasach IV, odbywających się w formie zorganizowanych zajęć na basenie.
  2. Wsparcie o którym mowa w § 1 obejmuje dwie godziny zegarowe tygodniowo.

§ 2. W celu realizacji zajęć, o których mowa w § 1, corocznie w budżecie Gminy Gryfino zabezpiecza się środki na ich realizację.

§ 3. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino określi w formie zarządzenia szczegółowe zasady rozliczania środków przyznawanych na realizację zajęć wychowania fizycznego na basenie.

§ 4. Dyrektorzy szkół podstawowych zobowiązani są do:

  • zapewnienia organizacji zajęć uwzględniających realizację wychowania fizycznego w klasach III, a w przypadku Szkoły Podstawowej Nr 4 także w klasach III i IV na basenie.

§ 5. Środki, o których mowa w § 2 mogą być zwiększone w miarę możliwości finansowych i obejmować także:

  1. wspieranie osób niepełnosprawnych, w indywidualnej rehabilitacji zdrowotnej zwłaszcza dzieci i młodzieży z dysfunkcją ruchu.
  2. zajęcia zorganizowane w ramach organizowanych lub współorganizowanych przez Gminę Gryfino kolonii, półkolonii oraz innych inicjatyw podejmowanych na rzecz dzieci i młodzieży.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

UZASADNIENIE

Ustawa o kulturze fizycznej pozwala tworzyć warunki prawno-organizacyjne i ekonomiczne dla rozwoju kultury fizycznej. W związku z istnieniem w mieście Gryfino Centrum Wodnego Laguna istnieje potrzeba objąć programem obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dzieci i młodzież szkół podstawowych na basenie. Dotychczas w latach 1998–2001 na podstawie decyzji Zarządu Miasta i Gminy Gryfino dofinansowanie do zajęć wynosiło 50% ceny biletu tj. 2 zł. dla osoby. Pozostałą część płacili rodzice. Udział rodziców nie sprawdził się z przyczyn finansowych. Zbyt liczna grupa rodziców nie płaciła, w związku z tym dzieci z rodzin uboższych nie uczestniczyły w zajęciach. W latach 2002–2003 Gmina Gryfino otrzymywała bilety do Centrum Wodnego Laguna w ramach spłaty kredytu. Natomiast od roku 2004 bilety są zakupywane z środków gminy.

Sporządził:
Daniel Cieślak