Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/412/04 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia programu „Bezpieczna Gmina”

UCHWAŁA NR XXIX/412/04
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 30 grudnia 2004 r. 
 

w sprawie przyjęcia programu „Bezpieczna Gmina”

Na podstawie art. 18 ust.1 w związku z art. 7 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 zm. 2002 r. Dz. U. Nr 23 poz. 220 , Dz. U. Nr 62 poz. 558 , Dz. U. Nr 113 poz. 984 , Dz. U. Nr 214 poz. 1806 zm. 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 717 , Dz. U. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. Nr153 poz. 1271 zm. 2004 r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203)  uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się program „Bezpieczna Gmina” , którego integralną część stanowią załączniki do niniejszej uchwały:

 1. załącznik nr 1
  • Schemat organizacyjny programu „Bezpieczna Gmina”
 2. załącznik nr 2
  • System Zbiorowego Bezpieczeństwa
 3. załącznik nr 3
  • Bezpieczna Szkoła
 4. załącznik nr 4
  • Bezdomny
 5. załącznik nr 5
  • Bezpieczny Ogród
 6. załącznik nr 6
  • Bezpieczne Osiedle
 7. załącznik nr 7
  • Bezpieczne Sołectwo

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino

§ 3. Realizację programu poddaje się monitoringowi Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego, polegającemu na analizie przez nią półrocznych sprawozdań z wykonania programu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zenon Trzepacz

 

Uzasadnienie

Jednym z głównych zadań i priorytetów Gminy Gryfino jest zapewnienie porządku i bezpieczeństwa jej mieszkańcom. W roku 2004 podjęto szereg działań związanych z bezpieczeństwem publicznym. Dostrzegając wymierne rezultaty dotychczasowej współpracy z podmiotami działającymi na terenie gminy, których zdaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa , porządku i ładu publicznego, 27 października br., w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Gryfino z jednej strony a Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Strażnicą Straży Granicznej oraz Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gryfino z drugiej. Porozumienie zawarte zostało w celu zapobiegania zagrożeniem bezpieczeństwa życia i mienia obywateli, mienia państwowego i komunalnego oraz negatywnych zjawisk społecznych godzących w ład i porządek publiczny. Strony porozumienia zobowiązały się do powołania Rady Koordynacyjnej, opiniowania projektów decyzji i uchwał dotyczących programu, konsultowania działań podejmowanych dla zapewnienia ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz koordynowania i wzajemnego wspierania działań. Jako główne zadanie Rady określono opracowanie projektu programu „Bezpieczna Gmina”, koordynację działań związanych z jego realizacją oraz aktywizowanie obywateli i instytucji do współdziałania na rzecz bezpieczeństwa. Niniejsze opracowanie stanowi dokument wypracowany przez Radę Koordynacyjną do spraw Programu „ Bezpieczna Gmina”.

 

 

Załącznik nr 2 do Uchwały
Nr XXIX/412/04
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

SYSTEM ZBIOROWEGO BEZPIECZEŃSTWA

I. Wstęp

Gmina Gryfino od kilku lat podejmuje działania na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa na swoim terenie. Niniejsze opracowanie stanowi uściślenie i usystematyzowanie działań związanych z poprawą bezpieczeństwa przez służby i osoby odpowiedzialne.

II. Definicja Systemu Zbiorowego Bezpieczeństwa

System Zbiorowego Bezpieczeństwa to przedsięwzięcie organizacyjno - techniczne mające umożliwić pełną integrację i koordynację służb, instytucji i osób dla działań w ramach programu „Bezpieczna Gmina”.
Przez System Zbiorowego Bezpieczeństwa należy rozumieć jeden spójny system rozwiązań organizacyjno – technicznych , który pozwoli sprawnie zarządzać Gminą zarówno w czasie jej codziennego, normalnego funkcjonowania , jak i w czasie kryzysu, czego wymiernym efektem winno być stałe zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i zapobiegania występowaniu sytuacji kryzysowych i sprawnego likwidowania ich następstw.

III. Cel Systemu Zbiorowego Bezpieczeństwa

Podstawowym celem funkcjonowania Systemu Zbiorowego Bezpieczeństwa jest podniesienie stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy. Systemem objęci będą mieszkańcy Gminy i ich mienie jak i osoby przebywające na terenie Gminy czasowo. Celami dodatkowymi, którym ma służyć system jest minimalizowanie strat w przypadkach wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu obywateli oraz efektywniejsze wykorzystanie ludzi i sprzętu w przypadku wystąpienia ww. zagrożeń.
System Zbiorowego Bezpieczeństwa tworzony jest jako wielopłaszczyznowa integracja służb i podmiotów Gminy Gryfino odpowiedzialnych za szeroko rozumiane bezpieczeństwo.
Polega to na:

 1. integracji planowania działań
 2. integracji informacji w zakresie bezpieczeństwa
 3. integracji powiadamiania
 4. integracji łączności
 5. integracji i koordynacji działań prewencyjnych
 6. integracji i koordynacji działań ratowniczych.

IV. Zakres przedmiotowy Systemu Zbiorowego Bezpieczeństwa  obejmuje:

 1. Zapobieganie wystąpieniu niebezpiecznych zdarzeń poprzez prewencję i edukację.
 2. Przygotowanie do likwidacji skutków niebezpiecznych zdarzeń oraz  informowanie o ich wystąpieniu.
 3. Usuwanie skutków niebezpiecznych zdarzeń - przywracanie do stanu  pierwotnego.

V. W Systemie Zbiorowego Bezpieczeństwa uczestniczą:

 1. Służby gminne:
  1. Gminne Centrum Reagowania
  2. Straż Miejska
  3. Ochotnicze Straże Pożarne
 2. Profesjonalne służby ratownicze:
  1. Policja
  2. Straż Graniczna
  3. Straż Pożarna
  4. Pogotowie Ratunkowe
  5. Pogotowie Gazowe
  6. Pogotowie Energetyczne
 3. Zakłady przemysłowe, które używają w swej działalności substancje  i technologie, użytkowanie których może doprowadzić do powstania
  niebezpiecznych zdarzeń.
 4. Organizacje, związki i inicjatywy obywatelskie.
 5. Media.

VI. Zadania

 1. Zdobywanie i upowszechnianie wiedzy w społecznościach lokalnych o możliwych zagrożeniach i sposobach właściwych reakcji na wystąpienie zagrożeń.
 2. Stworzenie planów przeciwdziałania zagrożeniom.
 3. Stworzenie planów działania w określonych zagrożeniach.
 4. Zaangażowanie w tworzenie i funkcjonowanie Systemu Zbiorowego Bezpieczeństwa możliwie szerokiego spektrum instytucji i organizacji.

 

Załącznik Nr 3 do Uchwały
Nr XXIX /412/04
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

BEZPIECZNA SZKOŁA

I. Cel programu

 1. Zapobieganie i zwalczanie negatywnych zjawisk występujących podczas drogi do szkoły i ze szkoły jak i w samej szkole.
 2. Zapobieganie wypadkom drogowym w rejonach szkół.
 3. Edukacja w zakresie zasad i metod bezpiecznego zachowania się wobec występujących zagrożeń oraz minimalizowania ich skutków.
 4. Przyswojenie wiadomości na temat bezpieczeństwa w czasie drogi do i ze szkoły.
 5. Zwiększenie wiedzy o szkodliwości zażywania substancji uzależniających.
 6. Nabycie umiejętności samodzielnej obrony w niebezpiecznych sytuacjach.
 7. Uświadomienie nieletnim o bieżących zagrożeniach i sposobach ich przezwyciężenia.

II. Zakres tematyczny

 1. Bezpieczna droga do szkoły
  • droga do i ze szkoły
  • przejście przez jezdnię
  • sygnalizacja świetlna
  • zasady poruszania się po drodze
 2. Bezpieczny wypoczynek
  • ferie zimowe
  • wakacje
  • imprezy masowe
  • mecze piłki nożnej
  • dyskoteki
  • odpoczynek po zajęciach szkolnych
  • pies – przyjacielem
 3. Żyj zdrowo i bezpiecznie - przeciwdziałanie
  • paleniu papierosów
  • spożywaniu alkoholu
  • używaniu galanterii pirotechnicznej
  • narkotykom
  • używaniu nieprzyzwoitych słów
  • wymuszeniom
  • włamaniom i kradzieżom

III. Rodzaje zagrożeń występujących w szkołach

 1. Spożywanie napojów alkoholowych na terenie szkół lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie.
 2. Handel i zażywanie środków odurzających.
 3. Wymuszenia.
 4. Włamania i kradzieże.
 5. Dewastacje mienia przez uczniów.
 6. Dewastacje mienia przez osoby z zewnątrz.
 7. Palenie tytoniu.
 8. Bójki wśród uczniów.
 9. Pobicia przez osoby z zewnątrz.

IV. Metody działania

 1. Szybkie i skuteczne reagowanie patroli Straży Miejskiej i Policji na zagrożenia występujące w placówkach edukacyjnych.
 2. Systematyczne gromadzenie informacji o zagrożeniach występujących na terenie placówek oświatowych.
 3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprez młodzieżowych odbywających się w szkołach.
 4. Pomoc uczniom w bezpiecznym dotarciu do szkoły.
 5. Prowadzenie prelekcji o zagrożeniach występujących podczas wypoczynku .

V. Instytucje współpracujące przy realizacji programu

 1. Policja
 2. Szkoły
 3. Ośrodek Pomocy Społecznej.
 4. Straż Graniczna
 5. Straż Miejska
 6. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

VI. Termin działania

Program „Bezpieczna szkoła” skierowany jest do uczniów szkół  podstawowych , gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych . Realizowany będzie w okresie trwania roku szkolnego.  W czasie ferii zimowych i wakacji letnich funkcjonariusze Straży  Miejskiej , Policji zabezpieczają okolice szkół w formie rutynowych działań.

 

Załącznik Nr 4 do
Uchwały Nr XXIX /412/ 04
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

BEZDOMNY

I. Cel programu
Program jest skierowany do osób , które nie posiadają stałego miejsca zamieszkania i ma na celu zapewnienie w szczególności:

 1. miejsc noclegowych
 2. posiłków
 3. opieki medycznej
 4. możliwości umycia się i kąpieli
 5. wyprania lub wymiany bielizny i odzieży
 6. aktywizacji zawodowej
 7. pomocy w wyrobieniu dokumentów.

II. Rodzaje zagrożeń występujących w miejscach przebywania osób bezdomnych:

 1. wyziębienie organizmu
 2. pobicia
 3. morderstwa
 4. samobójstwa
 5. odwodnienie organizmu
 6. inne.

III. Metody działania

 1. Szybkie i skuteczne reagowanie patroli na zagrożenia życia i zdrowia osób bezdomnych.
 2. Systematyczne gromadzenie informacji o miejscach przebywania osób bezdomnych i występujących tam zagrożeń.
 3. Stała wymiana informacji i kontaktowanie się z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej.

IV. Okres realizacji

 1. Cały rok ze szczególnym uwzględnieniem okresu jesienno – zimowego tj. od miesiąca października do miesiąca kwietnia.

V. Instytucje współpracujące przy realizacji programu

 1. Policja
 2. Ośrodek Pomocy Społecznej
 3. Straż Graniczna
 4. Straż Miejska
 5. ołtysi oraz Rady Sołeckie
 6. Spółdzielnie Mieszkaniowe
 7. Zarządy Pracowniczych Ogrodów Działkowych.

 

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr XXIX/412/ 04.
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

BEZPIECZNY OGRÓD

I. Cel programu

 1. Budowa więzi społecznych (sąsiedzkich)
 2. Zapobieganie wybrykom chuligańskim na terenie ogródków działkowych
 3. Zapewnienie spokojnego i bezpiecznego wypoczynku na terenie ogródków działkowych
 4. Systematyczne kształtowanie świadomości prawnej członków ogródków działkowych.

II. Rodzaje zagrożeń występujących na terenach ogrodów działkowych

 1. Włamania do altanek
 2. Kradzieże
 3. Niszczenie mienia.

III. Metody działania

 1. 1.Prowadzenie skutecznych działań profilaktycznych na terenie ogródków  działkowych wspólnie z Zarządem Ogrodów
 2. Prowadzenie stałej akcji informacyjno - propagandowej
 3. Stałe monitorowanie zagrożeń przez Zarząd i działkowców
 4. Prowadzenie wspólnych patroli na terenie ogródków działkowych przez:
  • Zarząd Ogrodów
  • działkowców
  • Straż Miejską
  • Policję
  • Straż Graniczną.

V. Instytucje współpracujące przy realizacji programu

 1. Policja
 2. Straż Graniczna
 3. Straż Miejska
 4. Zarządy Pracowniczych Ogrodów Pracowniczych

 

Załącznik Nr 6 do
Uchwały Nr XXIX /412/ 04
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

BEZPIECZNE OSIEDLE

I. Założenia programu

 1. Jest to program stałego, partnerskiego współdziałania wielu podmiotów tj:
  • organów państwowych
  • organów samorządowych
  • społeczności lokalnej
  • organizacji społecznych
  • lokalnego biznesu
  • rad osiedli
  • służb miejskich
  • służb mundurowych
 2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców osiedla.
 3. Wzrost liczby ciężkich przestępstw jest wynikiem tolerancji dla niewłaściwego lub nagannego zachowania , drobnych wykroczeń, występków i przestępstw.
 4. Długotrwałe działania prewencyjne i wychowawcze
 5. Zaufanie mieszkańców do programu poprzez między innymi szybką reakcję na wezwanie.
 6. Zapewnienie profesjonalnej informacji medialnej.

II. Cel programu

 1. Głównym celem programu jest poprawa stanu bezpieczeństwa w zakresie:
  • skutecznego zwalczania przestępczości poprzez ściganie sprawców  przestępstw i wykroczeń
  • zapobiegania powstawania zagrożeń przestępczością i patologiami  społecznymi oraz likwidacja skutków tych zagrożeń,
  • utrzymania porządku na osiedlu i zapewnienia przestrzegania norm  prawnych
  • poprawy bezpieczeństwa pieszych , a także bezpieczeństwa w ruchu  drogowym
  • stworzenia sprawnego systemu przepływu informacji pomiędzy organami wykonawczymi programu i mieszkańcami
  • uzyskania akceptacji i poparcia społecznego dla prowadzonych działań
 2. Sposoby osiągnięcia celów programu:
  • prowadzenie stałej analizy zagrożeń przestępczością i patologiami społecznymi
  • współpraca podmiotów rządowych i pozarządowych z mieszkańcami osiedla
  • oddziaływanie na lokalne , osiedlowe organizacje , lokalny biznes oraz społeczność mieszkańców w celu włączenia ich do aktywnego uczestnictwa w poprawę bezpieczeństwa i porządku na osiedlu
  • propagowanie wśród społeczności osiedlowej określonych form  zachowania się w sytuacjach zagrożenia
  • popularyzacja programu i pozyskiwanie jego sympatyków do współpracy

III. Partnerzy do współpracy

 1. Rady Osiedli
 2. Straż Miejska
 3. Policja
 4. Straż Pożarna
 5. Media
 6. Spółdzielnie mieszkaniowe
 7. Przedstawiciele lokalnego biznesu
 8. Towarzystwa ubezpieczeniowe
 9. Mieszkańcy
 10. Duchowni

IV. Zadania

 1. Promocja programu w środkach masowego przekazu
 2. Organizowanie spotkań ze społecznością lokalną osiedla
 3. Aktywowanie mieszkańców do ochrony mienia prywatnego i osiedlowego
 4. Patrolowanie miejsc szczególnie zagrożonych
 5. Inicjowanie przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych w zakresie zabezpieczenia mienia poprzez:
  • ogrodzenie
  • oświetlenie
  • monitoring
  • ochrona przez firmę ochrony osób i mienia.

V. Efekty

 1. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
 2. Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń
 3. Stopniowe eliminowanie tzw. „znieczulicy społecznej”

Realizacja tego programu pozwoli stworzyć system bezpieczeństwa publicznego opartego na wzajemnym zaufaniu , gdzie koordynacja działań podejmowanych przez podmioty realizujące powinna doprowadzić do uzyskania pozytywnych efektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miasta, zmniejszenia przestępczości wśród nieletnich , ograniczenie ilości wypadków komunikacyjnych.

 

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr XXIX /412/ 04
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 30 grudnia 2004 r.

BEZPIECZNE SOŁECTWO

I. Założenia programu

 1. Jest to program stałego, partnerskiego współdziałania wielu podmiotów tj:
  • organów państwowych
  • organów samorządowych
  • sołtysów
  • mieszkańców sołectwa
  • organizacji społecznych
  • rad sołeckich
  • służb miejskich
  • służb mundurowych
 2. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa jako wiarygodnym wskaźnik stanu bezpieczeństwa na wsi.
 3. Długotrwałe działania prewencyjne i wychowawcze na obszarach wiejskich.
 4. Wzbudzenie zaufania mieszkańców wsi do programu poprzez np: szybką  reakcję na wezwanie.

II. Cel programu

 1. Głównym celem programu jest poprawa stanu bezpieczeństwa w zakresie:
  • skutecznego zwalczania przestępczości poprzez ściganie sprawców  przestępstw jak i wykroczeń
  • zapobiegania powstawania zagrożeń przestępczością i patologiami społecznymi oraz likwidacja skutków tych zagrożeń,
  • utrzymania porządku na terenach wiejskich,
  • stworzenia sprawnego systemu przepływu informacji pomiędzy organami  wykonawczymi programu i mieszkańcami
  • uzyskania akceptacji i poparcia społecznego dla prowadzonych działań
 2. Osiągnięcie celów programu poprzez:
  • prowadzenie stałej analizy zagrożeń przestępczością i patologiami społecznymi
  • propagowanie wśród społeczności wiejskiej wiedzy o obowiązujących  normach prawnych jak i kształtowanie właściwych postaw etycznych,
  • popularyzacja programu i pozyskiwanie jego sympatyków do współpracy.

III. Partnerzy do współpracy

 1. Sołtys
 2. Rada Sołecka
 3. Straż Miejska
 4. Straż Graniczna
 5. Policja
 6. Straż Pożarna
 7. Media
 8. Wspólnoty mieszkaniowe
 9. Towarzystwa ubezpieczeniowe
 10. Mieszkańcy
 11. Duchowni

IV. Zadania

 1. Promocja programu w środkach masowego przekazu
 2. Organizowanie spotkań ze społecznością wiejską
 3. Aktywowanie mieszkańców do ochrony mienia prywatnego i sołeckiego
 4. Patrolowanie miejsc szczególnie zagrożonych
 5. Inicjowanie przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych w zakresie zabezpieczenia mienia.

V. Efekty

 1. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
 2. Ograniczenie liczby przestępstw i wykroczeń
 3. Stopniowe eliminowanie tzw. „znieczulicy społecznej”
 4. Wykształcenie w społeczności mieszkańców miejscowości odruchów  poszanowania prawa.

Realizacja tego programu pozwoli stworzyć system bezpieczeństwa publicznego opartego na wzajemnym zaufaniu , gdzie koordynacja działań podejmowanych przez podmioty realizujące powinna doprowadzić do uzyskania pozytywnych efektów w zakresie poprawy bezpieczeństwa.